अजमल भक्ति कमाई हद भारी रामदेवजी भजन

अजमल भक्ति कमाई हद भारी ओ,
अजमल भगती कमाई हद भारी ओ,
तन मन तपस्या किनी करारी ओ,
तन मन तपस्या किनी करारी ओ जे ए हा,
साम्भलोनी अरजी रामदेवजी मारी ओ,
साम्भलोनी सायल गोविन्द गिरधारी ओ,
मालको री सेवा माने लागे प्यारी ओ,
आपरी सेवा माने लागे प्यारी ओ जे ए हा।।

बारे बारे वर्ष अजमल रया एकन सारी ओ,
बारे बारे वर्ष अजमल रया एकन सारी ओ,
तेरवे वर्ष वाने मिलीया गिरधारी ओ,
तेरवे वर्ष वाने मिलीया गिरधारी ओ जे ए हा।।

गढ रे गोकुल रामा गाया चराई ओ,
गढ रे गोकुल रामा गाया चराई ओ,
मुरली री टेर सुनाई हद भारी ओ,
मुरली री टेर सुनाई हद भारी ओ जे ए हा।।

अरे बालीनाथ जी रा दशकत भारी ओ,
बालीनाथ जी रा दशकत भारी ओ,
मारीयो भैरव ने किनी किलकारी ओ,
मारीयो भेरूडा ने किनी किलकारी ओ जे ए हा।।

अरे चौपड रमता भुजा पसारी ओ,
चौपड रमता भुजा पसारी ओ,
डूबतोडी जहाज़ समन्दा सु तिराई ओ,
डूबतोडी जहाज़ समन्दा सु तिराई ओ जे ए हा।।

अरे हरी रे चरनो मे भाटी हरजी यु बोले ओ,
हरी रे चरनो मे भाटी हरजी यु बोले ओ,
धोलकी नेजा रो धणी है अवतारी ओ,
धोलकी नेजा रो धणी है अवतारी ओ जे ए हा।।

अजमल भक्ति कमाई हद भारी ओ,
अजमल भगती कमाई हद भारी ओ,
तन मन तपस्या किनी करारी ओ,
तन मन तपस्या किनी करारी ओ जे ए हा,
साम्भलोनी अरजी रामदेवजी मारी ओ,
साम्भलोनी सायल गोविन्द गिरधारी ओ,
मालको री सेवा माने लागे प्यारी ओ,
आपरी सेवा माने लागे प्यारी ओ जे ए हा।।

Leave a Reply