ओ मीरा भाभी जी ऊचो जी थारो बैसनो राजस्थानी भजन

ओ मीरा भाभी जी,
ऊचो जी थारो बैसनो,
ओ मीरा भाभीजी ऊंची केवि जे,
थोरी जात मीरा भाभीजी,
किन कारन वेराघ लियो,
ओं मीरा भाभी जी,
ऊचो जी थारो बैसनो।।

ओं मीरा भाभी जी,
राणोजी सरिका वर पाविया,
ओं मीरा भाभी जी,
सगळा भायो में थारो मान,
ओ मीरा भाभीजी ऊंची केवि जे,
थोरी जात मीरा भाभीजी,
ओं मीरा भाभी जी,
ऊचो जी थारो बैसनो,
किन कारन वेराघ लियो।।

ओं मीरा भाभी जी,
लाजे पीवर लाजे सासरियो,
ओं मीरा भाभी जी,
लाडकियो मोमाल मीरा भाभीजी,
किन कारन वेराघ लियो।।

ओ उन्दा बाईजी तारो में,
पीवर सासरियो,
ओ उन्दा बाईजी तारो,
लाडकियो मोमाल उन्दा बाईजी,
किन कारन वेराघ लियो।।

ओं मीरा भाभी जी,
लागे दूदोजी रो मेड़तो,
ओं मीरा भाभी जी,
लाडला गढ़ री पोल मीरा भाभीजी,
किन कारन वेराघ लियो।।

ओ उन्दा बाईजी,
तारो दुदजी मेड़तो,
ओ उन्दा बाईजी तारोला गढ़ री,
पोल उन्दा बाईजी,
किन कारन वेराघ लियो।।

ओ मीरा भाभी जी,
ऊचो जी थारो बैसनो,
ओ मीरा भाभीजी ऊंची केवि जे,
थोरी जात मीरा भाभीजी,
किन कारन वेराघ लियो,
ओं मीरा भाभी जी,
ऊचो जी थारो बैसनो।।

Leave a Reply