कलयुग देख बाबा हियो मत हार जो रामदेवजी भजन

कलयुग देख बाबा हियो मत हार जो,
थे तो पीर जी पधार जो होमा,
तने पीर कहूं के रोमा,
लियो अजमल घर जोमा।।

पूंगलगढ़ मे पीर केवाया,
रणुजा में रामा,
तने पीर कहूं के रोमा,
लियो अजमल घर जामा।।

गुजरात में गोगो केवाया,
मारवाड़ में मोमा,
तने पीर कहूं के रोमा,
लियो अजमल घर जोमा।।

जल जमुना में वो नाग नाथियो,
थे तो मारयो कंस मोमा,
तने पीर कहूं के रोमा,
लियो अजमल घर जोमा।।

रूणिचा थारो धाम सोवणो,
अच्छा बना दिया गोमा,
तने पीर कहूं के रोमा,
लियो अजमल घर जोमा।।

जाटों में जसनाथ पूजी जे,
विश्नोई में जोभा,
थाने पिर क्यु के रामा,
लिओ अजमल घर जोमा,
थु भाल भगतो रे होमा।।

हरी रे सरणो मे भाटी हजरी बोले,
तु भाल भगतो रे सोमा,
लियो अजमल घर जोमा।।

कलयुग देख बाबा हियो मत हार जो,
थे तो पीर जी पधार जो होमा,
तने पीर कहूं के रोमा,
लियो अजमल घर जोमा।।

http://www.youtube.com/watch?v=5mmwglkolV0

राजस्थानी भजन कलयुग देख बाबा हियो मत हार जो रामदेवजी भजन

Leave a Reply