जमो जगायो गुरु देव रो गुरूजी हो राज भजन लिरिक्स

अरे बीज थावर शनिवार मारा बीरा,
बीज थावर रूडो वार रे,
जमो जगायो गुरु देव रो,
गुरूजी हो राज।।

तजो कंटो री बाड मारा बीरा,
तजो कंटो री बाड रे,
थोड़ा भायो ती भावे मिलो,
गुरूजी हो राज,
बीज थावर शनिवार मारा बीरा,
बीज थावर रूडो वार रे।।

कर समदा से हेत मारा बीरा,
कर समदा से हेत रे,
नाडोले नावो मती,
गुरूजी हो राज,
बीज थावर शनिवार मारा बीरा,
बीज थावर रूडो वार रे।।

परखो शब्द टक सान मारा बीरा,
परखो शब्द टक सान रे,
थोड़ा समझ-समझ पग आगे धरो,
गुरूजी हो राज,
बीज थावर शनिवार मारा बीरा,
बीज थावर रूडो वार रे।।

सीधे मारगीये हाल मारा बीरा,
हक रे मारगीये हाल रे,
आ पग डोडी छोडो मती,
गुरूजी हो राज,
बीज थावर शनिवार मारा बीरा,
बीज थावर रूडो वार रे।।

बोलीया गुरु प्रहलाद मारा बीरा,
बोलीया गुरु प्रहलाद रे,
थोड़ा भजनो मे भरती होवो,
गुरूजी हो राज,
बीज थावर शनिवार मारा बीरा,
बीज थावर रूडो वार रे।।

अरे बीज थावर शनिवार मारा बीरा,
बीज थावर रूडो वार रे,
जमो जगायो गुरु देव रो,
गुरूजी हो राज।।

Leave a Reply