जागी जागी ज्योत चोटिला माई जागी ओ

जागी जागी ज्योत,
चोटिला माई जागी ओ,
म्हारा ओम बन्ना रे देवरे,
अरे चावो चावो चार खुटा मे,
चोटिला जग माई ओ,
दर्शन ने आवे दुनिया देवरे,
दर्शन ने आवे दुनिया देवरे,
अरे लिनो लिनो कलयुग मे,
अवतार राठौडी राजा ओ,
लिनो लिनो कलयुग मे,
अवतार राठौडी राजा ओ,
जग में पुजाया बन भोमिया,
जग में पुजाया बन भोमिया,
अरे परचा हाथो हाथ दीना,
ओम बन्ना सा ओ,
दुनिया रा दुखडा बन्ना मेटीया,
कोई दुनिया रा दुखडा बन्ना मेटीया।।

अरे पातावत कुुल माय,
प्रगट्या ओम बन्नासा ओ,
पातावत कुुल माय,
प्रगट्या ओम बन्ना सा ओ,
जोग सिंह जी रे आंगने,
कोई जोग सिंह जी रावले,
स्वरूप कंवर सा माता कहिजे,
ओम बन्ना सा थारी ओ,
आप अवतरीया मरूधर देश में,
आप अवतरीया मरूधर देश में,
जग माई भोमियाजी,
कहिजे ओम बन्ना सा ओ,
परचा पुगा रे चारो खुट मेे,
थारा परचा पुगा रे चारो खुट मेे,
अरे दुखीया आवे दर्शन ताही,
वारी आस पुरावे रे,
मेलो भरीजे थारे नाम रो,
मेलो भरीजे थारे नाम रो।।

अरे पहलो परचो केरला,
थाना माई दीनो ओ,
पहलो परचो केरला,
थाना माई दीनो रे,
चालू हो जाती बुलेट आपरी,
कोई चालू हो जाती बुलेट आपरी,
थाने रा थानेदार आया,
अरज कराई जी,
घर ले जावो बुलेट रावले,
कोई बुलेट ले जावो घर रावले,
अरे दादीसा रा सपना माई,
दर्श दिखाया ओ,
दादीसा रा सपना माई,
दर्श दिखाया ओ,
सुनजो दादीसा म्हारी बातडी,
थेतो सुनजो दादीसा म्हारी बातडी,
बुलेट म्हारे धाम पुगादो,
दादीसा म्हारा ओ,
जटे जमुके झमर झालकी,
कोई जटे जमुके झमर झालकी।।

अरे भरी नींद में जटके जाग्या,
दादीसा प्यारा ओ,
भरी नींद में जटके जाग्या,
दादीसा प्यारा ओ,
आँखीया मे काटी बांधी रातडी,
कोई आँखीया ने काटी बांधी रातडी,
उगतडे प्रभाता दादी,
सगला ने बुलाया ओ,
सपना री कहदी सगली बातडी,
सगला ने सपना री कहदी सगली बातडी,
अरे पाली ने मंडाई बीच,
करी थरपना भारी जी,
पाली ने मंडाई बीच,
करी थरपना भारी जी,
किनी प्रतिष्ठा साचे धाम री,
कोई किनी प्रतिष्ठा साचे धाम री,
अर्पित किनी मूरत आंगन,
जमलो जगायो जी,
ज्योति जगाई बन्ना रे नाम री,
ज्योति जगाई बन्ना रे नाम री।।

मृगषर शुक्ल आठम ने,
दिन ज्योत जगामग जागे ओ,
मृगषर शुक्ल आठम ने,
दिन ज्योत जगामग जागे ओ,
ज्योत सवाई बन्ना रे नाम री,
ज्योत सवाई बन्ना रे नाम री,
अरे मेलो आठो पोर भरावे,
ओम बन्ना रे नाम रो,
दुखीया ने सुखीया आवे जातरी,
बन्ना रे दुखीया ने सुखी आवे जातरी,
अरे मेलो आठो पोर भरावे,
भाया आंगन भारी ओ,
आता जाता ने आवे जातरी,
आता जाता ने आवे जातरी,
अरे मार्ग माते रक्षा राखी,
ओम बन्ना सा म्हारी ओ,
कमी न राखे कोई बात री,
बन्ना सा कमी न राखे कोई बात री।।

जागी जागी ज्योत,
चोटिला माई जागी ओ,
म्हारा ओम बन्ना रे देवरे,
अरे चावो चावो चार खुटा मे,
चोटिला जग माई ओ,
दर्शन ने आवे दुनिया देवरे,
दर्शन ने आवे दुनिया देवरे,
अरे लिनो लिनो कलयुग मे,
अवतार राठौडी राजा ओ,
लिनो लिनो कलयुग मे,
अवतार राठौडी राजा ओ,
जग में पुजाया बन भोमिया,
जग में पुजाया बन भोमिया,
अरे परचा हाथो हाथ दीना,
ओम बन्ना सा ओ,
दुनिया रा दुखडा बन्ना मेटीया,
कोई दुनिया रा दुखडा बन्ना मेटीया।।

Leave a Reply