तेरस रो दिन आयो माजीसा रो मेलो लायो

तेरस रो दिन आयो,
माजीसा रो मेलो लायो,
सब मिल दर्शन करलो रे,
सब मिल दर्शन करलो रे।।

जशोल नगरी माई,
माजीसा रो मंदिर भारी,
सब मिल जोत जगावा रे,
तेंरस रो दिन आयो,
माजीसा रो मेलो लायो,
सब मिल दर्शन करलो रे,
सब मिल दर्शन करलो रे।।

नर नारी सब आवे,
माजीसा ने शीश नमावे,
छोटा मोटा सगळाई चालो रे,
तेंरस रो दिन आयो,
माजीसा रो मेलो लायो,
सब मिल दर्शन करलो रे,
सब मिल दर्शन करलो रे।।

शोभा लागे प्यारी,
माजीसा है अवतारी,
क सब मील हरजस गावो रे,
तेंरस रो दिन आयो,
माजीसा रो मेलो लायो,
सब मिल दर्शन करलो रे,
सब मिल दर्शन करलो रे।।

माजीसा मण्डल गावे,
चरणो में शीश नमावे,
दर्शण कर सुख पावे रे,
तेंरस रो दिन आयो,
माजीसा रो मेलो लायो,
सब मिल दर्शन करलो रे,
सब मिल दर्शन करलो रे।।

तेरस रो दिन आयो,
माजीसा रो मेलो लायो,
सब मिल दर्शन करलो रे,
सब मिल दर्शन करलो रे।।

Leave a Reply