थे तो चार दिनो रा कियो आवो वनीरा राजा

थे तो चार दिनो रा कियो,
आवो वनीरा राजा,
ए थेतो चार दिनों रा कियो,
ओ आवो वनीरा राजा,
ए थोरी बनडी जोवे बाट ओ,
आवो वनीरा राजा,
थोरी बनडी जोवे बाट ओ,
आवो वनीरा राजा,
ए थेतो ाख जोनीया लावो ओ,
आवो वनीरा राजा,
थे लाख जोनीया लावो ओ,
आवो वनीरा राजा

ए चितौड़ चवरी चोको ओ,
आवो वनीरा राजा,
ए चितौड़ चवरी चोको ओ,
आवो वनीरा राजा,
अरे हाथी होडे आवो ओ,
आवो वनीरा राजा,
हाथों होडे आवो ओ,
आवो वनीरा राजा।।

ए बिलाडे फेरा फरो ओ,
आवो वनीरा राजा,
ए बिलाडे फेरा फरो ओ,
आवो वनीरा राजा,
ए दिल्ली में डेरा देवो ओ,
आवो वनीरा राजा,
ए दिल्ली में डेरा देवो ओ,
आवो वनीरा राजा,
बाबा रामदेव बोले ओ,
आवो वनीरा राजा,
ए बाबा रामदेव बोले ओ,
आवो वनीरा राजा।।

थे तो चार दिनो रा कियो,
आवो वनीरा राजा,
ए थेतो चार दिनो रा कियो,
ओ आवो वनीरा राजा,
ए थोरी बनडी जोवे बाट ओ,
आवो वनीरा राजा।।

Leave a Reply