बानर बांको रे, लंका नगरी में, मच गयो हाको रे भजन लिरिक्स Bhajan Lyrics

बानर बांको रे, लंका नगरी में, मच गयो हाको रे भजन लिरिक्स | Vanar Bako Re Lanka Nagri Me Mach Gayo Hako Re Bhajan Lyrics

बानर बांको रे,
लंका नगरी में,
मच गयो हाको रे,
बानर बांको रे ॥

मात सिया यूं बोली रे बेटा,
फ़ल खाई तू पाको रे,….
इतने माही कूद्या हनुमत,
मार फ़दाको रे..बानर ॥

रुख उडाख पटक धरणी पर,
भोग लगाया फ़लां को रे,
रखवाला जब पकडन लाग्या,
दियो झडाको रे..बानर ॥

राक्षसिया अडरावै सारा,
काल आ गयो म्हाको रे,
मुँह पर मार पड़े मुक्के री,
फ़ाडे बाको रे..बानर ॥

हाथ टांग तोडे,सिर फ़ोडे,
घट फ़ोडे ज्यू पाको रे,
लुक छिप कर कई घर मे घुसग्या,
पड गयो फ़ांको रे..बानर ॥

उजडी पडी अशोका वाटिका,
ज्यूं मारग सडकां को रे,
उथल पुथल सब करयो बगिचो,
बिगडयो खाको रे..बानर ॥

जाय पुकार करी रावन स्यूं,
दिन खोटो असुरां को रे,
कपि आय एक घुस्यो बाग में,
गजब लडाको रे..बानर ॥

भेज्यो अक्षय कुमार भिडन नै,
हनुमत स्यामी झांक्यो रे,
एक लात की पडी असुर पर,
पी गयो नाको रे..बानर ॥

धन धन रे रघुवर का प्यारा,
अतुलित बल है थांको रे,
तु हे जग में मुकुटमणी है,
सब भक्तां को रे..बानर ॥

Banar Bako Re Lanka Nagri Me Mach Gayo Hako Re Bhajan Youtube Video

बानर बांको रे, लंका नगरी में, मच गयो हाको रे भजन लिरिक्स  Banar B

Leave a Reply