भली करी गुरु दाता जीव राखीयो चोरासी मे जाता

भली करी गुरु दाता,
जीव राखीयो चोरासी मे जाता,
भूलूं नही लाखों बाता,
मारे गुरु वचनो रा नाता जी ओ जी।।

अरे कर्म गली सु आयो,
कर्मा सु काठो कडायो,
ए कर्म गली सु आयो,
कर्मा सु कठो कडायो,
गुरु बचालीयो दोनु हाथा,
मारे गुरु वचनो रा नाता जी ओ जी,
भलि करी गुरु दाता,
जीव राखीयो चोरासी मे जाता।।

पगो तनो पोगलीयो,
मारा सतगुरु हेलो साम्भलीयो,
पगा तनो पोगलीयो,
मारा सतगुरु हेलो साम्भलीयो,
नहीं तो रन बन मे रह जाता,
मारे गुरु वचनो रा नाता जी ओ जी,
भलि करी गुरु दाता,
जीव राखीयो चोरासी मे जाता।।

आंखीया सतो अंधारो,
गुरु भूंडो हाल हमारो,
आंखीया सतो अंधारो,
गुरु भूंडो हाल हमारो,
सतसंग रा खेल बताया,
मारे गुरु वचनो रा नाता जी ओ जी,
भलि करी गुरु दाता,
जीव राखीयो चोरासी मे जाता।।

मारा सतगुरु सेन बताई,
साधु सिमरत राम सुख पाई,
मारा सतगुरु सेन बताई,
साधु सिमरत राम सुख पाई,
गुरु शरनो मे राता माता,
मारे गुरु वचनो रा नाता जी ओ जी,
भलि करी गुरु दाता,
जीव राखीयो चोरासी मे जाता।।

भली करी गुरु दाता,
जीव राखीयो चोरासी मे जाता,
गुरू ने ही लाखों बाता,
मारे गुरु वचनो रा नाता जी ओ जी।।

भली करी गुरु दाता,
जीव राखीयो चोरासी मे जाता,
भूलूं नही लाखों बाता,
मारे गुरु वचनो रा नाता जी ओ जी।।

Leave a Reply