भेरू जी नाना थारे बाजे घुघरा भजन लिरिक्स

।। दोहा ।।
भेरू जी भटका करे ,दिन में सो सो बार।
बाक़ा ने सीधा करे ,मारो भेरू नाथ कवार।

भेरू जी नाना ,
नाना थारे बाजे घुगरा।
भेरू लागे लागे ,
जालर की जनकार।
मतवालों खेले डूंगरा।

भेरू जी दूध पीवो नी ,
दारू छोड़ दो।
भेरू जी छोड़ो छोड़ो ,
कलाली रो हेत।
मतवालों खेले डूंगरा।
भेरू जी नाना। …….

भेरू जी ऊबी ,
कुमारण देवे ओलाबा।
भेरू जी कळस्या माई ,
कीनो नुकसान।
मतवालों खेले डूंगरा।
भेरू जी नाना। …….

भेरू जी ऊबी ,
गुर्जर की देवे ओलाबा।
मारी जावणिया में ,
कीनो नुकसान।
मतवालों खेले डूंगरा।
भेरू जी नाना। …….

भेरू जी ऊबी ,
मालन की ओलाबा।
मारी बाड़िया माई ,
कीनो नुकसान।
मतवालों खेले डूंगरा।
भेरू जी नाना। …….

भेरू जी राजू मेवाड़ी री ,
सुनजियो विनती।
थाके गावे गावे ,
गोकुल शर्मा आज ।
मतवालों खेले डूंगरा।
भेरू जी नाना। …….

भेरू जी नाना थारे बाजे घुघरा भजन लिरिक्स Bheru ji nana nana baje gugra bhajan lyrics bheru ji bhajan

Leave a Reply