मत कर भोली आत्मा आ नुगरा रो संग रे भजन लिरिक्स

मत कर भोी आत्मा,
आ नुगरा रो संग रे,
नुगरा रा संग में,
थारो गयो जमारो हार रे,
मत कर भोंली आत्मा,
आ नुगरा रो संग रे

सोनो सोनो जान मैं तो,
खेवटियो गडायो रे,
कर्मो रे प्रताप से सोनो,
पीतल निकल आयो रे,
मत कर भोंली आत्मा,
आ नुगरा रो संग रे,
नुगरा रा संग में,
थारो गयो जमारो हार रे,
मत कर भोंली आत्मा।।

हीरो हीरो जान मैं तो,
अंगूठी गड़ाई रे,
कर्मो रे प्रताप हीरो,
पत्थर निकल आयो रे,
मत कर भोंली आत्मा,
आ नुगरा रो संग रे,
नुगरा रा संग में,
थारो गयो जमारो हार रे,
मत कर भोंली आत्मा।।

साधु साधु जान मैं तो,
आँगनिये जिमायो रे,
कर्मो रे प्रताप साधु,
ढूंगी निकल आयो रे,
मत कर भोंली आत्मा,
आ नुगरा रो संग रे,
नुगरा रा संग में,
थारो गयो जमारो हार रे,
मत कर भोंली आत्मा।।

बोले बाई रूपा दे जी,
उगम जी री चेली रे,
कर्मो रे प्रताप रूपा,
अमरापुर में खेली रे,
मत कर भोंली आत्मा,
आ नुगरा रो संग रे,
नुगरा रा संग में,
थारो गयो जमारो हार रे,
मत कर भोंली आत्मा।।

मत कर भोली आत्मा,
आ नुगरा रो संग रे,
नुगरा रा संग में,
थारो गयो जमारो हार रे,
मत कर भोंली आत्मा,
आ नुगरा रो संग रे।।

Leave a Reply