मत कर रे सांवरा हेरो मारे थारे बराबर डेरो

मत कर रे सांवरा हेरो,
मारे थारे बराबर डेरो,
अरे वलता आईजो पावणा,
मार्ग झूपडो मारो जी ओ जी।।

अरे हिरत पथरना थारे,
आ फाटोडी गूदडी मारे,
अरे वलता आईजो पावणा,
मार्ग झूपडो मारो जी ओ जी,
अरे अमृत भोजन थारे,
ए ठाडा टुकडा मारे,
अरे अमृत भोजन थारे,
ए हुको सोगरो मारे,
अरे वलता आईजो पावणा,
मार्ग झूपडो मारो जी ओ जी।।

अरे महल मालीया थारे,
ओ भागोडो झूपडो मारे,
अरे वलता आईजो पावणा,
मार्ग में झूपडो मारो जी ओ जी,
ए बाग बगीचा थारे,
ओ खांडो खेजडो मारे,
अरे वलता आईजो पावणा,
मार्ग झूपडो मारो जी ओ जी।।

अरे गाया भैंसा थारे,
ए बूढ़ी लडी मारे,
अरे वलता आईजो पावणा,
मार्ग में झूपडो मारो जी ओ जी,
अरे हाथी घोड़ा थारे,
ओ पोग्लयो तोडीयो मारे,
अरे हाथी घोडा थारे,
ओ पोग्लयो तोडीयो मारे,
अरे वलता आईजो पावणा,
मार्ग झूपडो मारो जी ओ जी।।

ए राधा रूकमण थारे,
आ जबर जाटनी मारे,
ए राधा रूकमण थारे,
आ जबर जाटनी मारे,
अरे वलता आईजो पावणा,
मार्ग झूपडो मारो जी ओ जी।।

मत कर रे सांवरा हेरो,
मारे थारे बराबर डेरो,
अरे वलता आईजो पावणा,
मार्ग झूपडो मारो जी ओ जी।।

प्रकाश माली भजन मत कर रे सांवरा हेरो मारे थारे बराबर डेरो

Leave a Reply