मोची बनीया महादेव जी आवे पार्वता रे देश जी

मोची बनीया महादेव जी,
आवे पार्वता रे देश जी,
छलने देखो रे गवरा नार ने,
छलने देखो रे गवरा नार ने,
अरे छलने आया शिवजी,
देखो बुढापा रे माय जी,
छलने आया शिवजी देखो,
बुढापा रे माय जी,
आया गवरा री लेवा परीक्षा जी,
आया गवरा री लेवा परीक्षा जी।।

अरे आया शिवजी द्वार पर,
दासी ने बुलावे जी,
आया शिवजी द्वार पर,
दासी ने बुलावे जी,
मोची आयो रे जूती बेचने बीरा,
मोची आयो रे जूती बेचने,
अरे हीरा पन्ना जडूली जूती,
दासी रे मन भावे जी,
हीरा पन्ना जडूली जूती,
दासी रे मन भावे जी,
दौडी जावे रे गवरा पास जी,
दौडी जावे रे गवरा पास जी।।

अरे जूती देखन पार्वता आयी,
महल सु बार जी,
जूती देखन पार्वता आया,
महला सु बार जी,
मन तो ललचावे जूती देखने,
गवरा मन तो ललचावे जूती देखने,
अरे करजो मोची थारे इन,
जूती वालो मोल जी,
करजो मोची थारे इन,
जूती वालो मोल जी,
जूती रा बतावो रूपीया रोकडा,
मोची जूती रा बतावो रूपीया रोकडा।।

शिवजी बोलीया सुनो रानी सा,
आ जूती अनमोल जी,
शिवजी बोलीया सुनो रानी सा,
आ जूती अनमोल जी,
आ जूती थारे कोनी काम री,
रानी आ जूती कोनी थारे काम री,
अरे सुनले मोची म्हाने तू,
जाणे कोनी लागे जी,
अरे सुनले मोची म्हाने तू,
जाणे कोनी लागे जी,
मै तो शिवजी री रानी पार्वता,
मै तो शिवजी री रानी पार्वता।।

थाने रानी पार्वता मै,
जूती देवु फोकट जी,
थाने रानी पार्वता मै,
जूती देवु फोकट जी,
थासु रे जूती रो काई लेवनो,
देवी थासु जूती रो कई लेवनो,
अरे फोकट कोनी लेवु जूती,
रूपीया लेलो रोकड़ जी,
फोकट कोनी लेवु जूती,
रूपीया लेलो रोकड़ जी,
अनमोल जूती रो दाम देवसु,
मोची अनमोल जूती रो दाम देवसु।।

अरे रूपीया कोनी लेवु देवी,
नाक रगड़लो जूती ने,
रूपीया कोनी लेवु देवी,
नाक रगड़लो जूती ने,
हीरा पन्ना री जूती सोवनी,
देवी हीरा पन्ना री जूती सोवनी,
अरे मोची री तो बात सुनने,
नाक रगड़ीयो जूती ने,
मोची री तो बात सुनने,
नाक रगडीयो जूती ने,
जूती देने रे शिवजी चालीया बीरा,
जूती देने रे शिवजी चालीया।।

अरे शिवजी आया बाग मे,
पार्वता लारे आयी जी,
शिवजी आया बाग में,
पार्वता लारे आयी जी,
हीरा पन्ना री जूती पहन ने रानी,
हीरा पन्ना री जूती पहन ने,
अरे जूती पहन ने आया पार्वता,
शिवजी ने दिखावे जी,
जूती पहन ने आया पार्वता,
शिवजी ने दिखावे जी,
सवा लाख रे दीना रोकडा,
जूती रा सवा रे लाख दीना रोकडा।।

अरे पार्वता री बात सुन,
शिवजी मन मुस्कावे जी,
पार्वता री बात सुनने,
शिवजी मन मुस्कावे जी,
नाक रगड़ ने जूती पहनली,
रानी नाक रगड़ ने जूती पहनली,
अरे पार्वता यु मन मे सोची,
छल म्हारे साथे किनो जी,
पार्वता यु मन मे सोची,
छल म्हारे साथे किनो जी,
मै तो रे छल करसु शिवजी साथ मे,
मै तो छल करसु शिवजी साथ मे।।

मोची बनीया महादेव जी,
आवे पार्वता रे देश जी,
छलने देखो रे गवरा नार ने,
छलने देखो रे गवरा नार ने,
अरे छलने आया शिवजी,
देखो बुढापा रे माय जी,
छलने आया शिवजी देखो,
बुढापा रे माय जी,
आया गवरा री लेवा परीक्षा जी,
आया गवरा री लेवा परीक्षा जी।।

Leave a Reply