म्हारा मनवा मारो मन जेतेश्वर में लागो

म्हारा मनवा,
मारो मन जेतेश्वर में लागो,
मारा मनवा,
मारो मनडो जेतेश्वर मे लागो,
मारा मनवा,
गुरूजी पूजवा रो लागो कोड,
मारा मनवा,
हालो हालो जेतेश्वर रे धाम।।

अरे हारे मारा मनवा,
हालो हालो जेतेश्वर रे धाम,
मारा मनवा हालो हालो जेतेश्वर रे धाम,
मारा मनवा,
गुरूजी मिलवा रो लागो कोड,
मारा मनवा,
हालो हालो जेतेश्वर रे धाम।।

हारे मारा मनवा,
शिवजी रा कहीजो अवतार,
मारा मनवा,
शंकर रा कहिजो अवतार,
मारा मनवा,
मोटा कहीजो जेतेश्वर भगवान,
मारा मनवा,
मोटा कहीजो जेतेश्वर भगवान,
मारा मनवा,
हालो हालो जेतेश्वर रे धाम।।

हारे मारा मनवा,
कलजुग रा है मोटा गुरूदेव,
मारा मनवा,
कलजुग रा है मोटा गुरूदेव,
मारा मनवा,
करो रे गुरूजी वाली सेव,
मारा मनवा,
करो रे गुरूजी वाली सेव,
मारा मनवा,
हालो हालो जेतेश्वर रे धाम।।

अरे हारे मारा मनवा,
कलजुग माई आया भगवान,
मारा मनवा,
कलजुग माई आया भगवान,
अरे मारा मनवा,
भवतारण लियो अवतार,
मारा मनवा,
अरे भवतारण लियो अवतार,
मारा मनवा,
हालो हालो जेतेश्वर रे धाम।।

अरे मारा मनवा,
अरे हारे मारा मनवा,
देवासी समाज में लियो अवतार,
मारा मनवा,
देवासी समाज में लियो अवतार,
ओ मारा मनवा,
शंकर ज्यारा करे गुन गान,
मारा मनवा,
शंकर ज्यारा करे गुन गान,
मारा मनवा,
हालो हालो जेतेश्वर रे धाम।।

मारो मन जेतेश्वर में लागो,
म्हारा मनवा,
मारो मनडो जेतेश्वर मे लागो,
मारा मनवा,
गुरूजी पूजवा रो लागो कोड,
मारा मनवा,
हालो हालो जेतेश्वर रे धाम।।

राजस्थानी भजन म्हारा मनवा मारो मन जेतेश्वर में लागो

Leave a Reply