म्हारा सतगुरु दीनदयाल शब्द वाली नाव बनाई रे लिरिक्स

म्हारा सतगुरु दीनदयाल,
शब्द वाली नाव बनाई रे।।

नाव में बैठा मीराबाई,
हार बन आयो रे,
गले को हार बनाए रे,
म्हारा सतगुरु दिनदयाल,
शब्द वाली नाव बनाई रे।।

नाव में बैठे रूपा भाई,
बाग लगाया ओ,
थाली माई बाग लगाया हो,
म्हारा सतगुरु दिनदयाल,
शब्द वाली नाव बनाई रे।।

नाव में बैठा नरसी भगत,
मायरो भरायो रे,
सावरा मायरो भरायो रे,
म्हारा सतगुरु दिनदयाल,
शब्द वाली नाव बनाई रे।।

नाव में बैठे धन्ना जी,
भगत मोती नीपजाया रे,
खेता रे माई मोती नीपजाया रे,
म्हारा सतगुरु दिनदयाल,
शब्द वाली नाव बनाई रे।।

नाव में बैठा दास कबीर,
सत्संग बनाई रे,
भजना रे वाली सत्संग बनाई रे,
म्हारा सतगुरु दिनदयाल,
शब्द वाली नाव बनाई रे।।

म्हारा सतगुरु दीनदयाल,
शब्द वाली नाव बनाई रे।।

राजस्थानी भजन म्हारा सतगुरु दीनदयाल शब्द वाली नाव बनाई रे लिरिक्स

Leave a Reply