म्‍हारी झोपड़ी में एक बार आजा रे म्‍हारा सेठ सांवरा लिरिक्स

म्‍हारी झोपड़ी में एक बार आजा,
आजा रे म्‍हारा सेठ सांवरा।।

थारे खातिर ये म्हने बागो बणायो,
थारे खातिर ये म्हने बागो बणायो,
या ने एक बार पेरवा ने आजा,
आजा रे म्‍हारा सेठ सांवरा,
म्‍हारी झोंपड़ी में एक बार आजा,
आजा रे म्‍हारा सेठ सांवरा।।

थारे खातिर ये म्हने खीचड़ो बणायो,
थारे खातिर ये म्हने खीचड़ो बणायो,
या ने एक बार चाखवा ने आजा,
आजा रे म्‍हारा सेठ सांवरा,
म्‍हारी झोंपड़ी में एक बार आजा,
आजा रे म्‍हारा सेठ सांवरा।।

थारे खातिर ये म्हने पाटो लगायो,
थारे खातिर ये म्हने पाटो लगायो,
या पे एक बार बैठवा ने आजा,
आजा रे म्‍हारा सेठ सांवरा,
म्‍हारी झोंपड़ी में एक बार आजा,
आजा रे म्‍हारा सेठ सांवरा।।

थारे खातिर ये म्हने जागरण रखायो,
थारे खातिर ये म्हने जागरण रखायो,
म्हारे कीर्तन में एक बार आजा,
आजा रे म्‍हारा सेठ सांवरा,
म्‍हारी झोंपड़ी में एक बार आजा,
आजा रे म्‍हारा सेठ सांवरा।।

म्‍हारी झोपड़ी में एक बार आजा,
आजा रे म्‍हारा सेठ सांवरा।।

https://www.youtube.com/watch?v=J6BhRTeikrQ

कृष्ण भजन म्‍हारी झोपड़ी में एक बार आजा रे म्‍हारा सेठ सांवरा लिरिक्स

Leave a Reply