रंग लागो रे माने कोड़ लागो भजन लिरिक्स

रंग ागो रे माने कोड़ लागो,
माने जानो रूनीचे वाले धाम,
मारा बालमा रंग लागो,
माने जानो रूनीचे वाले धाम,
मारा बालमा रंग लागो

ए दूरा देारा आवे यात्री बाबा,
निवन करे रे नर नार,
मारा बालमा रंग लागो,
निवन करे रे नर नार,
मारा बालमा रंग लागो,
रंग लागों रे माने कोड लागो,
माने जानो रूनीचे वाले धाम,
मारा बालमा रंग लागो।।

घिरत मिठाई चाढु चूरमा रे बाबा,
चाढु चाढु लीलोडा नारेल,
मारा बालमा रंग लागो,
चाढु चाढु लीलोडा नारेल,
मारा बालमा रंग लागो,
रंग लागों रे माने कोड लागो,
माने जानो रूनीचे वाले धाम,
मारा बालमा रंग लागो।।

ढोल नगाडा बाजे नोपता रे बाबा,
बाजे बाजे झालर रो झनकार,
मारा बालमा रंग लागो,
बाजे बाजे झालर रो झनकार,
मारा बालमा रंग लागो,
रंग लागों रे माने कोड लागो,
माने जानो रूनीचे वाले धाम,
मारा बालमा रंग लागो।।

रंग लागो रे माने कोड़ लागो,
माने जानो रूनीचे वाले धाम,
मारा बालमा रंग लागो,
माने जानो रूनीचे वाले धाम,
मारा बालमा रंग लागों।।

Leave a Reply