रामजी रो नाम मने मीठो घणो लागे रे

रामजी रो नाम मने,
मीठो घणो लागे रे,
मीठो घणो लागे संतों,
भालो घणो लागे रे,
मीठो घणो लागे माने,
प्यारो घणो लागे रे,
बांध घूगरा नाचु मैं तो,
रामजी रे आगे रे,
रामजी रों नाम मने,
मीठो घणो लागे रे।।

रामजी रा मूंग चावल,
रामजी री बाजरी,
रामजी रे घर रो धंधो,
रामजी री हाजरी,
रामजी री परसा नीचु,
पाप सारा भागे रे,
रामजी रों नाम मने,
मीठो घणो लागे रे,
ए मीठो घणो लागे भईडा,
आचो घणो लागे रे,
रामजी रों नाम मने,
मीठो घणो लागे रे।।

भाई रे बंधु टाबर टोली,
रामजी रा छोकरा,
अरे मायर बाप दादा दादी,
रामजी रा डोकरा,
अरे हिल मिल रेवा मेतो,
रामजी साथे रे,
रामजी रों नाम मने,
मीठो घणो लागे रे,
ए मीठो घणो लागे भईडा,
आचो घणो लागे रे,
रामजी रों नाम मने,
मीठो घणो लागे रे।।

रामजी रा महल मालीया,
रामजी रा झूपडा,
रामजी रे खेत माये,
हरीया भरीया रूकडा,
शरनागत री चिंता सारी,
रामजी ने लागे रे,
रामजी रों नाम मने,
मीठो घणो लागे रे,
ए मीठो घणो लागे भईडा,
आचो घणो लागे रे,
रामजी रों नाम मने,
मीठो घणो लागे रे।।

रामजी री घर री पूंजी,
रामजी लगावनीया,
रामजी रो लेनो देनो,
रामजी चुकावनीया,
रामजी आगे मारे,
रामजी लारे रे,
रामजी रों नाम मने,
मीठो घणो लागे रे,
ए मीठो घणो लागे भईडा,
आचो घणो लागे रे,
रामजी रों नाम मने,
मीठो घणो लागे रे।।

रामजी रा पेठी ने ढोलक,
रामजी बजावनीया,
रामजी रे रेडीया मे,
रामजी है गावनीया,
अरे रामजी रा पेठी ने ढोलक,
रामजी बजावनीया,
अरे छंवरजी रे रेडीये मे,
महेंद्र जी है गावनीया,
अरे हिल मिल गावा मेतो,
रामजी रे आगे रे,
रामजी रों नाम मने,
मीठो घणो लागे रे,
ए मीठो घणो लागे भईडा,
आचो घणो लागे रे,
रामजी रों नाम मने,
मीठो घणो लागे रे।।

रामजी री लीला गावा,
रामजी री किरती,
बोले चाले दिखे सु ही,
रामजी री मूर्ति,
तुलसी केवे संत आया,
तुलसी केवे संत आया,
भाग मारा जागे रे,
रामजी रों नाम मने,
मीठो घणो लागे रे,
ए मीठो घणो लागे भईडा,
आचो घणो लागे रे,
रामजी रों नाम मने,
मीठो घणो लागे रे।।

रामजी रो नाम मने,
मीठो घणो लागे रे,
मीठो घणो लागे संतों,
भालो घणो लागे रे,
मीठो घणो लागे माने,
प्यारो घणो लागे रे,
बांध घूगरा नाचु मैं तो,
रामजी रे आगे रे,
रामजी रों नाम मने,
मीठो घणो लागे रे।।

राजस्थानी भजन रामजी रो नाम मने मीठो घणो लागे रे

Leave a Reply