रामदेवजी रो ब्याव मंड्यो रूनीचे भजन लिरिक्स

रामदेवजी रो ब्याव मंड्यो रूनीचे,
हे रामदेवजी रो ब्याव मंड्यो रूनीचे,
सोने रे पाट बैठाय बाबो,
तेल चढ्यो रूनीचे,
हे तेल चढ्यो हल्दी रंग चढ्यो रूनीचे,
अजमलजी रो कंवरो आज सज्यो,
है बिंद बन्यो रूनीचे।।

ढोल नगाडा आज घुरया आंगनीये,
हे ढोल नगाडा आज खुल्या आंगनीये,
बाई लाच्छा सुगना नाचे गावे,
कोड करे आंगनीये,
हे कोड करे बाई पीठी करे आंगनीये,
केसरीयो बागो तुर्रा किलंकी बाबो,
बिंद बन्यो आंगनीये।।

हिन्दुवानो सूरज चमके है चमके है,
हे हिन्दुवानो सूरज चमके है चमके है,
ए तंवरा रो कंवरो बिंद बन्यो,
पलके हे पलके है,
हे कमर कटारो हाथ मे भालो भलके रे,
ए लीले असवारीया आज बाबो,
मुलके हे मुलके है।।

ओलो दोलो निरखे बनडी,
बनडो केडो फुटरो,
ओलो दोलो निरखे नेतल,
बनडो केडो केडो फुटरो,
इन अजमलजी सिनगार्यो,
ए नेतल बनडो एडो फुटरो,
इन अजमलजी सिनगार्यो ए बनडी,
बनडो एडो फुटरो।।

एरो गेरो निरखे बनडी,
बनडो केडो फुटरो,
एरो गेरो निरखे बनडी,
बनडो केडो केडो फुटरो,
इन विरमदेव सिनगार्यो ए बनडी,
बनडो एडो फुटरो,
इन विरमदेव सिनगार्यो ए बनडी,
बनडो एडो फुटरो।।

गेरो गेरो निरखे सासु,
बनडो केडो फुटरो,
गेरो गेरो निरखे सासु,
बनडो केडो केडो फुटरो,
इन हडबुजी सिनगार्यो ए बनडी,
बनडो एडो फुटरो,
इन हडबुजी सिनगार्यो ए नेतल,
बाबो लागे फुटरो।।

ओलो दोलो निरखे सखीया,
बनडो केडो फुटरो,
अरे एरो गेरो निरखे सखीया,
बनडो केडो फुटरो,
इन मैणादे सिनगार्यो ए नेतल,
बनडो एडो फुटरो,
इन सुगना बाई सिनगार्यो,
ए बनडी बनडो एडो फुटरो।।

जल्ला रे मे तो राजीरा,
मेरा निरखन आयी रे,
ओ मारी जोड़ी रा जल्ला,
ओ मीरगा नैनी रा जल्ला,
आ मे तो राजीरा,
मेरा निरखन आयी रे ए।।

ए सोने रा आंगन आज,
बाबो परणीजे जी परणीजे,
ओतो अमरकोट रे माय,
बाबो परणीजे जी परणीजे,
नेतल रो खुलीयो भाग,
बाबो परणीजे जी परणीजे,
ए पंगलीया पगा चलाय,
बाबो परणीजे जी परणीजे।।

ए चवरीया मे पकड्यो हाथ,
बाबो परणीजे जी परणीजे,
ओतो तीन लोक रो नाथ,
बाबो परणीजे जी परणीजे,
ओतो मुलक मुलक हर्षाय,
बाबो परणीजे जी परणीजे,
ऐ तो फेरा लीना चार,
बाबो परणीजे जी परणीजे।।

अरे पेलो फेरो फिरीयो नेतल,
बाबोसा री लाडली,
अरे दूजो फेरो फिरीयो नेतल,
माताजी री डीकरी,
अरे तीजो फेरो फिरीयो नेतल,
काका री भतीजी,
अरे चौथे फेरे नेतल,
बाई होया रे पराया।।

अरे सेवरीया रा दान बाई रा,
बाबोसा तो देवे,
आयी धरमीया री वेला हो राज,
अरे गाया भैसा रा दान बाई रा,
माताजी तो देवे,
आयी धरमीया री वेला हो राज,
अरे हाथा रा हथ फुल बाई रा,
मामोसा तो देवे,
आयी धरमीया री वेला हो राज।।

अरे दोनी बाबोसा बाई ने डायजो रे,
मारी नेतल बाई सासरीये जाय,
अरे दोनी बाबोसा बाई ने डायजो रे,
मारी नेतल बाई सासरीये जाय,
मोरीयो ए माय मारी,
बाबोसा री लाडक,
चाली सासरे हो राज,
मोरीयो मोरीयो ए मारी,
माताजी री लाडक,
चाली सासरे हो राज,
मोरीयो मोरीयो ए मा मारी,
बुआ री भतीजी चाली,
सासरे हो राज मोरीयो।।

Leave a Reply