रूप नाथजी भक्ति कमाई ओ मारवाड के माय भजन लिरिक्स

रूप नाथजी भक्ति कमाई ओ मारवाड के माय भजन लिरिक्स
गायक – प्रकाश माली जी।
रूप नाथजी भक्ति कमाई,
ओ मारवाड के माय।

दोहा – रूप नाथजी री साची महिमा,
मै सबने सुनाऊँ आज,
जुना जुगा तपीयोडी धरती,
आतो करमावास के माय।

रूप नाथजी भक्ति कमाई,
ओ मारवाड के माय,
रूप नाथजी भक्ति कमाईं,
ओ मारवाड के माय,
मारवाड के माय नाथजी,
करमावास के माय,
मारवाड के माय नाथजी,
करमावास के माय,
रूप नाथजी भक्ति कमाईं,
ओ मारवाड के माय।।

राठौड़ कुल मे जामो पायो,
झरनोजी महाराज,
राठौड़ कुल मे जामो पायो,
झरनोजी महाराज,
धर्म धुरी ने धार पाप को,
कियो है विनाश,
धर्म धुरी ने धार पाप को,
कियो है विनाश,
रूप नाथजी भक्ति कमाईं,
ओ मारवाड के माय।।

गोरख नाथजी रो नाथ संप्रदाय,
गुरू शरण मे आय,
गोरख नाथजी रो नाथ संप्रदाय,
गुरू शरण में आय,
रूप नाथ घर आदेश दीनो,
धर्म को काम कराय,
रूप नाथ घर आदेश दीनो,
धर्म को काम कराय,
रूप नाथजी भक्ति कमाईं,
ओ मारवाड के माय।।

गाया ओर ग्वाला रे बापजी,
हाज़िर ऊबा आप,
गाया ओर ग्वाला रे बापजी,
हाज़िर ऊबा आप,
जद जद संकट पडियो भगत पर,
जद जद संकट पडियो भगत पर,
परचा दीना आप,
रूप नाथजी भक्ति कमाईं,
ओ मारवाड के माय।।

करमावास पट्टा मे आया,
धूनो दीया धुकाय,
करमावास पट्टा मे आया,
धूनो दीया धुकाय,
अरे जूना जुगा रो तपीयो धूनो,
जूना जुगा रो तपीयो धूनो,
ओतो आडावल रे माय,
रूप नाथजी भक्ति कमाईं,
ओ मारवाड के माय।।

रूप नाथजी सेवा मंडल,
जागन दीनी जगाय,
रूप नाथजी सेवा मंडल,
जागन दीनी जगाय,
प्रकाश माली भजन सुनावे,
प्रकाश माली भजन सुनावे,
राखो सिर पर हाथ,
रूप नाथजी भक्ति कमाईं,
ओ मारवाड के माय।।

रूप नाथजी भक्ति कमाई,
ओ मारवाड के माय,
रूप नाथजी भक्ति कमाईं,
ओ मारवाड के माय,
मारवाड के माय नाथजी,
करमावास के माय,
मारवाड के माय नाथजी,
करमावास के माय,
रूप नाथजी भक्ति कमाईं,
ओ मारवाड के माय।।

Watch Video song of रूप नाथजी भक्ति कमाई ओ मारवाड के माय भजन लिरिक्स

https://youtu.be/GzMECGytQw0YUY

Leave a Reply