लेलो लावो मोनको फेर न मिले रे

लेलो लावो मोनको,
फेर न मिले रे,
लेलों लावो मोनको,
फेर न मिले रे,
फेर न मिले रे भाया,
और ना मिले रे,
अरे लेलों लावो मोनको,
फेर न मिले रे।।

अरे मोतीयों रा आका लेने,
घटी मे दले रे,
अरे मोतीयों रा आका लेने,
घटी मे दले रे,
राम री वेला रो नुगरो,
भूतों मे भले रे,
अरे राम री वेला रो नुगरो,
भूतों मे भले रे,
अरे लेलों लावो मोनको,
फेर न मिले रे।।

अरे नीम ने छेड नुगरो,
बावलीये चढे रे,
अरे नीम ने छोड नुगरो,
बावलीये चढे रे,
झाडो नी जोने बिच्छू रो,
साँपा सु लडे रे,
अरे झाडो नी जोने बिच्छू रो,
साँपा सु लडे रे,
अरे लेलों लावो मोनको,
फेर न मिले रे।।

अरे केसर ने कस्तुरी बंधु,
तेल मे तले रे,
अरे केसर ने कस्तुरी बंधु,
तेल मे तले रे,
माला दिनी मूर्ख ने,
मेक तो फिरे रे,
अरे माला दिनी मूर्ख ने,
मेक तो फिरे रे,
अरे लेलों लावो मोनको,
फेर न मिले रे।।

अरे सोनो कहीजे सोलमो,
रदीया भेल न मिले रे,
अरे सोनो कहीजे सोलमो,
रदीया भेल न मिले रे,
बाबो डूंगरपुरी बोलीया,
भजनो सु तिरे ओ,
बाबो डूंगरपुरी बोलीया,
भजनो सु तिरे ओ,
अरे लेलों लावो मोनको,
फेर न मिले रे।।

लेलो लावो मोनको,
फेर न मिले रे,
लेलों लावो मोनको,
फेर न मिले रे,
फेर न मिले रे भाया,
और ना मिले रे,
अरे लेलों लावो मोनको,
फेर न मिले रे।।

Leave a Reply