सवामन सोनो लायो सोनिडो गरबा लिरिक्स

सवामन सोनो लायो सोनिडो,
सवामण सोनो लायो सोनिडो,
हे जी मैं तो गरबो बनायो सोनानो,
गरबो रे महाकाली ने गमतो,
गरबो रे महाकाली ने गमतो।।

हाँ रे सोनिडा इमे हिरा जड़ जे,
हाँ रे सोनिडा इमे हिरा जड़ जे,
गरबो लई तू पावागढ़ चढ़ जे,
गरबो लई तू पावागढ़ चढ़ जे,
हे जी मैं तो मोती से सजायो सोनानो,
गरबो रे महाकाली ने गमतो,
गरबो रे महाकाली ने गमतो।।

ऊँचा मंदिरिये माता जी बैठा,
ऊँचा मंदिरिये माता जी बैठा,
गरबो रमवा माता जी उतरया,
गरबो रमवा माता जी उतरया,
म्हारी माँ ने गरबो माथे लीनो सोनानो,
गरबो रे महाकाली ने गमतो,
गरबो रे महाकाली ने गमतो।।

सुन्दर गरबो गगन में चमके,
सुन्दर गरबो गगन में चमके,
नभ का तारला गरबा में दमके,
नभ का तारला गरबा में दमके,
मैया म्हारा मनड़ा ने भावे सोनानो,
गरबो रे महाकाली ने गमतो,
गरबो रे महाकाली ने गमतो।।

गरबा का गुणला ‘चौहान’ गावे,
गरबा का गुणला ‘चौहान’ गावे,
गरबो सेवक का मनवा मा भावे,
प्यारो लागे रातलड़ी मा रमतो सोनानो,
गरबो रे महाकाली ने गमतो,
गरबो रे महाकाली ने गमतो।।

सवामन सोनो लायो सोनिडो,
सवामण सोनो लायो सोनिडो,
हे जी मैं तो गरबो बनायो सोनानो,
गरबो रे महाकाली ने गमतो,
गरबो रे महाकाली ने गमतो।।

Leave a Reply