हालो हालो म्हारा दीनदयाल म्हारे घर हालोनी लिरिक्स

हालो हालो म्हारा दीनदयाल,
म्हारे घर हालोनी।

दोहा – रामा सामा आवजो,
ने कलजुग बहत करूर,
अरज करूँ अजमाल रा,
हेलो साम्भलजो नी हुज़ूर।

हालो हालो म्हारा दीनदयाल,
रूनीचे रा श्याम,
ओ म्हारे घर हालोनी,
हालो हालो म्हारे दीनदयाल,
रूनीचे रा श्याम,
म्हारे घर हालोनी,
ओ थारी घणी करूला मनवार,
ओ थारी घणी करूला मनवार,
म्हारे घर हालोनी,
हालो हालो म्हारा रूनीचे रा श्याम,
म्हारे घर हालोनी।।

अरे गाय दुवारू गोरकी रे बाबा थारे,
गाय दुवारू गोरकी रे,
गुड़ री रंदावु खीर,
म्हारे घर हालोनी,
ओ गुड़ री रंदावु खीर,
म्हारे घर हालोनी,
हालो हालो म्हारा रूनीचे रा श्याम,
म्हारे घर हालोनी।।

चावल रंदावु उजला रे बाबा,
थारे चावल रंदावु उजला रे,
हरिया मूंगो री दाल,
म्हारे घर हालोनी,
हरिया मूंगो री दाल,
म्हारे घर हालोनी,
हालो हालो म्हारा रूनीचे रा श्याम,
म्हारे घर हालोनी।।

मोठ बाजरी रो सोगरो रे बाबा,
थारे मोठ बाजरी रो सोगरो रे,
गवार फली रो साग,
म्हारे घर हालोनी,
गवार फली रो साग,
म्हारे घर हालोनी,
हालो हालो म्हारा रूनीचे रा श्याम,
म्हारे घर हालोनी।।

हरजी भाटी री विनती ओ,
हरजी भाटी री विनती ओ,
जुग जुग चरना रे माय,
म्हारे घर हालोनी,
ओ जुग जुग चरना रे माय,
म्हारे घर हालोनी,
हालो हालो म्हारा रूनीचे रा श्याम,
म्हारे घर हालोनी।।

हालो हालों म्हारा दीनदयाल,
रूनीचे रा श्याम,
ओ म्हारे घर हालोनी,
हालो हालो म्हारे दीनदयाल,
रूनीचे रा श्याम,
म्हारे घर हालोनी,
ओ थारी घणी करूला मनवार,
ओ थारी घणी करूला मनवार,
म्हारे घर हालोनी,
हालो हालो म्हारा रूनीचे रा श्याम,
म्हारे घर हालोनी।।

Leave a Reply