mahadev ji bhajan lyrics in hindi । कुण तो लाया तुम्बड़ा

कुण तो ाया तुम्बड़ा ,कुन तो नागर बेल
कुण तो लाया रे ,संता री अमर भेल।

शिव जी लाया तुम्बड़ा ,पारवता नागर बेल ,
गोरख जी लाया ,सांता री अमर भेल।

किन ने देवा तुम्बड़ा ,कुन ने नागर बेल।
कुन ने तो देवा वो ,संता री अमर भेल।

शिव जी देवा तुम्बड़ा ,पारवता नागर बेल।
भरतरी ले ली वो ,संता री अमर भेल।

कठे भुवावा तुम्बड़ा ,कठे नागर बेल।
कठे तो भुवावा ,संतों री अमर भेल।

बाड़ी भुवावु तुम्बड़ा ,बगीचा नागर बेल।
भजना में भुवावा ,संता री अमर भेल।

कुण जी लाया तुम्बड़ा ,कुन तो नागर बेल।
कुण तो लाया रे ,संता री अमर भेल।

ramkumar maluni bhajan video
भजन :- कुण तो लाया तुम्बड़ा
गायक :- रामकुमार मालुनि

Leave a Reply