Jai Shiv Omkara Har Jai Shiv Omkara

Shiv Omkara jai Shiv Omkara Har Jai Shiv Omkara
Brahma Vishnu Sadashiv ardhaangi dhaara

Ekanan chaturanan panchanan raajey
Hansanan garurasan vrishvaahan saajey
Jai Shiv Omkara Har Jai Shiv OmKara
Brahma Vishnu Sadashiv ardhaangi dhaara

Do bhuj chaar chaturbhuj das bhuj te sohey
Teeno roop nirakhta tribhuvan jan mohey
Jai Shiv Omkara Har Jai Shiv OmKara
Brahma Vishnu Sadashiv ardhaangi dhaara

Akshmala banmala mundmala dhaari
Chandan mrigmad sohay bholay shubhkari
Jai Shiv Omkara Har Jai Shiv OmKara
Brahma Vishnu Sadashiv ardhaangi dhaara

Shwetambar pitambar baagambar angey
Sankadik brahmadik bhutadik sangey
Jai Shiv Omkara Har Jai Shiv OmKara
Brahma Vishnu Sadashiv ardhaangi dhaara

Karkey madhya kamandal chakra trishul dharta
Jagkarta jagbharta jagsanhaarkarta
Jai Shiv Omkara Har Jai Shiv OmKara
Brahma Vishnu Sadashiv ardhaangi dhaara

Brahma Vishnu Sadashiv jaanat aviveka
Pranvaakshar madhye ye teeno eka
Jai Shiv Omkara Har Jai Shiv OmKara
Brahma Vishnu Sadashiv ardhaangi dhaara

Trigun Shivji ki aarti jo koi nar gaavey
Kahat Shivanand Swami manvaanchit phal paavey
Jai Shiv Omkara Har Jai Shiv OmKara
Brahma Vishnu Sadashiv ardhaangi dhaara

Leave a Reply