જય રઘુનંદન જય સિયા રામ ગીત

જય રઘુનંદન જય સિયારામ
જય રઘુનંદન જય સિયારામ
ઓહ તમને દુઃખદ સલામ
ઓહ તમને દુઃખદ સલામ

જય રઘુનંદન જય સિયારામ
જય રઘુનંદન જય સિયારામ

હે ભગવાન ભાઈ
તમે શીખવવા પ્રેમ કરો છો
ભાઈને હે ભગવાન.
તમે શીખવવા પ્રેમ કરો છો

પુરુષ સ્ત્રીનો પ્રેમ પ્રકાશ
તમે દુનિયામાં બળી જાઓ છો
ઓ નૈયા કે હરે કે હરે
જાપું મેં તુમરો નામ

જય રઘુનંદન જય સિયારામ
જય રઘુનંદન જય સિયારામ

તમે દયાના સાગર છો, પ્રભુ
તમે હાર્યા
તમારી સાથે શાંતિથી આરામ કરો
મનવા સાંજ સાકેરે
તમે જેની આશા રાખો છો
તમે જેની આશા રાખો છો
તેનું કામ બનો

જય રઘુનંદન જય સિયારામ
જય રઘુનંદન જય સિયારામ

Leave a Reply