થુમક ચલત રામચંદ્ર ગીત

રામચંદ્ર ચાલતા ઠુમક
થુમક ચાલતા રામચંદ્ર. બજત પંજનીયાં
થુમક ચાલતા રામચંદ્ર. બજત પંજનીયાં
રામચંદ્ર ચાલતા ઠુમક

કિલ્કી-કિલ્કી ઉઠે છે અને દોડે છે
કિલ્કી-કિલ્કી ઉઠે છે અને દોડે છે. પડતી જમીન હલાવી
દસ, જો કે, દત્તક લેશે. દશરથની રાણીઓ
ઠુમક ચાલતા… પંજનીયા રમતા
રામચંદ્ર ચાલતા ઠુમક

આંચલ રાજા અંગ ઝારી
આંચલ રાજ અંગ ઝારી. વિવિધ રીતે તે પ્રિય છે
વિવિધ રીતે તે પ્રિય છે
તન મન ધન વારી-વારી. શરીર મન સંપત્તિ પાણી
તન મન ધન વારી-વારી. નરમ શબ્દો કહે છે
ઠુમક ચાલતા… પંજનીયા રમતા
રામચંદ્ર ચાલતા ઠુમક

કોરલથી હોઠ લાલ
પરવાળામાંથી લાલ હોઠ. મોં મીઠુ બોલવું
મોં મીઠુ બોલવું
શુભ નસકોરામાં ચારુ. લટકતી પેન્ડન્ટ્સ
ઠુમક ચાલતા… પંજનીયા રમતા
રામચંદ્ર ચાલતા ઠુમક

તુલસીદાસ બહુ ખુશ છે
તુલસીદાસ અતિ આનંદ. ચહેરો જોઈને
ચહેરો જોઈને
રઘુવરની છબી જેવી
રઘુવરની છબી જેવી જ. રઘુવર છબિ બનિયાન
ઠુમક ચાલશે
રામચંદ્ર ચાલતા ઠુમક
થુમક ચાલતા રામચંદ્ર. બજત પંજનીયાં
રામચંદ્ર ચાલતા ઠુમક

Leave a Reply