રામ ભજા સો જીતા જગ મે ભજન ગીત

રામ ભજ તેથી જગતમાં જીત્યા.
રામ ભજા સો જીતા રે.

હૃદય શુદ્ધ નથી, કેટલાક મૂર્ખ છે.
એમ કહીને દિવસ વીતી ગયો.
રામ ભજા સો જીતા જગ મેં…

હાથ ઉપર. પેટ ક્લિપર્સ.
વાંચો ભગવત ગીતા રે.
હૃદયનો ઈલાજ થતો ન હતો.
એમ કહીને દિવસ વીતી ગયો.
રામ ભજા સો જીતા જગ મેં…

અને દેવતાની પૂજા કરી.
હરિ સુતા છે અમિતા રે.
તમારી સંપત્તિ અહીં જ રહેશે.
છેલ્લી વાર રીટા રે.
રામ ભજા સો જીતા જગ મેં…

બાવરિયા બનમાં દોરડું વાવો.
નિચિતા રે ફરીથી કંપનીમાં.
કહે ‘કબીર’ આમ મારે છે.
હરણ અને ચિત્તાની જેમ.
રામ ભજા સો જીતા જગા મેં…

Leave a Reply