હું રામ વિના જીવી શકતો નથી

બજરંગ રામને. આ સંદેશ કહો.
હું રામ વિના જીવી શકતો નથી.

તમારી પોતાની વસ્તુ કરીને.
પણ ઘરે આવીને બેઠા.
બસ પ્રેમના શબ્દો ભૂલી ગયા.
રાવણ કપટ કરીને લાવ્યો.

લક્ષ્મણ રેખાને ક્યારેય પાર ન કરો.
તમારા હાથથી ઝેર પીશો નહીં.
રામ વિના જીવી શકાય તેમ નથી.
બજરંગ રામને. આ સંદેશ કહો.

હું રામ વિના જીવી શકતો નથી.
હું રામ વિના જીવી શકતો નથી.

કપટથી સ્ત્રીનો પરાજય થાય છે.
પોતાનો વિનાશ.
તે મારી પીડા દૂર કરશે.
તે ઘાટ ઘાટનો રહેવાસી છે.

માતા અહિલ્યાની પીડા લીલા નથી.
હું રામ વિના જીવી શકતો નથી.
બજરંગ રામને. આ સંદેશ કહો.
હું રામ વિના જીવી શકતો નથી.

જા હનુમંત, મોડું ન કર.
વીતેલા યુગ જેવી ક્ષણો.
કપટી રાક્ષસ આવ્યો.
ચંદ્રને ખેંચો.

સિયારામ ચરણમાં ‘રામાનંદી’.
રામ રસાયણ પીઓ.
હું રામ વિના જીવી શકતો નથી.
બજરંગ રામને. આ સંદેશ કહો.

હું રામ વિના જીવી શકતો નથી.
હું રામ વિના જીવી શકતો નથી.

Leave a Reply