वीर बली हनुमान थारे ह्रदय सियाराम भजन लिरिक्स

वीर बली हनुमान,
थारे ह्रदय सियाराम,
थे तो भक्तां रा कारज सारो जी,
प्यारा लागो बजरंगी।।

प्यारो लागे बाबा थारो मंदरियो,
थारी ध्वजा फरुके असमान जी,
प्यारा लागो बजरंगी,
वीर बली हनूमान,
थारे ह्रदय सियाराम,
थे तो भक्तां रा कारज सारो जी,
प्यारा लागो बजरंगी।।

सोना चांदी रा थारे छत्तर चढ़े,
थारी महिमा गावे संसार जी,
प्यारा लागो बजरंगी,
वीर बली हनूमान,
थारे ह्रदय सियाराम,
थे तो भक्तां रा कारज सारो जी,
प्यारा लागो बजरंगी।।

पवन तनय संकट हरण,
थे तो मंगल मूरति महान जी,
प्यारा लागो बजरंगी,
वीर बली हनूमान,
थारे ह्रदय सियाराम,
थे तो भक्तां रा कारज सारो जी,
प्यारा लागो बजरंगी।।

मोहनदास थारी करी भक्ति,
थे तो सालासर आन बिराज्या जी,
प्यारा लागो बजरंगी,
वीर बली हनूमान,
थारे ह्रदय सियाराम,
थे तो भक्तां रा कारज सारो जी,
प्यारा लागो बजरंगी।।

वीर बली हनुमान,
थारे ह्रदय सियाराम,
थे तो भक्तां रा कारज सारो जी,
प्यारा लागो बजरंगी।।

Leave a Reply