जनमीया जनमीया वार ने सोमवार मीराबाई भजन लिरिक्स

जनमीया जनमीया वार ने सोमवार मीराबाई,

दोहा – भक्त बीज पलटे नही,
ओर जो जुग जाये अनंत,
ऊंच नीच घर अवतरे,
वो रहे संत रो संत।

जनमीया जनमीया वार ने सोमवार मीराबाई,
जनमीया जनमीया वार ने सोमवार,
दूदोजी मेडतीया रे जन्मी जीवडी ओ जी,
अरे दूदोजी मेडतीया रे जन्मी जीवडी ओ जी।।

अरे बाजीया बाजीया सोवनीया गज थाल,
भईडा बाजीया बाजीया सोवनीया गज थाल,
सोने रा सूरीया सु नारा मोडीया ओ जी,
अरे सोने री सूरीया सु नारा मोडीया ओ जी,
अरे भरीयो भरीयो मोतीडा गज थाल सहेलीया,
भरीयो भरीयो मोतीडा गज थाल,
जोशी बुलावन सैया निसरी ओ जी,
अरे जोशी बुलावन सैया निसरी ओ जी।।

अरे ओडलो थे चिकनी रो चीर सहेलीया,
ओडलो थे चिकनी रो चीर,
बाजनी झांजरीया पेरो पाव मे ओ जी,
अरे बाजनी झांजरीया पग मे पेरलो ओ जी,
अरे गावो थेतो मंगला रे चार सहेलीया,
गावो थेतो मंगला रे चार,
अलीया गलीया मे घूमर घाल जो ओ जी,
अरे अलीया गलीया मे घूमर घाल जो ओ जी।।

अरे किये मुंडे जोशी जी री पोल बुआजी,
किये पासे जोशी जी री पोल,
अरे केडे पेला रे जोशी ओलखु ओ जी,
अरे केडे पेला रे जोशी ओलखु ओ जी,
ए सूरज सामी जोशी जी री पोल सहेलीया,
सूरज सामी जोशी जी री पोल,
अरे डावे पसवारे पारस पीपली ओ जी,
अरे डावे पसवारे पारस पीपली ओ जी।।

अरे सुता वोतो बाहर आवो जोशी जी,
सुता वोतो बाहर आय,
थाने बुलावे रंग रे रावले ओ जी,
अरे थाने बुलावे रंग रे रावले ओ जी,
काई पडीयो मासु काम सहेलीया,
काई पडीयो मासु काम,
किनरे कामा सु हेलो मारीयो ओ जी,
अरे किनरे कामा सु हेलो मारीयो ओ जी।।

अरे लेवो थारा वेद ने पुराण जोशी जी,
लेवो थारा वेद ने पुराण,
दुदोजी मेडतीया रे जन्मी जीवडी ओ जी,
अरे दुदोजी मेडतीया रे जन्मी जीवडी ओ जी,
देखे देखे वेद ने पुराण जोशी जी,
देख्या देख्या वेद ने पुराण,
जुना जुगा रा देखे टिपना ओ जी,
अरे जुना जुगा रा देखे टिपना ओ जी।।

अरे जनम रो तो जशोदा है नाम,
दुदोजी जनम रो तो जशोदा है नाम,
मीरा पुकार ने हेलो मारजो ओ जी,
अरे मीरा पुकार ने हेलो मारजो ओ जी,
ए रमती सहेलीया रे साथ मीराबाई,
रमती सहेलीया रे साथ,
रमती मीरा ने लागो काकरो ओ जी,
अरे रमती मीरा ने लागो काकरो ओ जी।।

अरे काकरो मारे कालजीया री कोर,
सहेलीया काकरो मारे कालजीया री कोर,
अरे लागोडो काकरीया रो लंसन लागसी ओ जी,
अरे लागोडो काकरीया रो लंसन लागसी ओ जी,
अरे गावे गावे कुडकी रे माय,
मीराबाई गावे गावे कुडकी रे माय,
सावरियो मिलीयो मीरा ने आयने ओ जी,
अरे सावरियो मिलीयो मीरा ने आयने ओ जी।।

जनमीया जनमीया वार ने सोमवार मीराबाई,
जनमीया जनमीया वार ने सोमवार,
दूदोजी मेडतीया रे जन्मी जीवडी ओ जी,
अरे दूदोजी मेडतीया रे जन्मी जीवडी ओ जी।।

This Post Has One Comment

Leave a Reply