बंसी बजावे नंदलाला गोपाला मेरो पहने फूलन की माला

बंसी बजावे नंदलाला,
बंसी बजावे नंदलाला,
गोपाला मेरो पहने फूलन की माला,
बंसी बजावें नंदलाला,
गोपाला मेरो पहने फूलन की माला।।

टेड़ी लकुट है टेड़ा मुकुट है,
टेड़ा खड़ा कमली वाला,
गोपाला मेरो पहने फूलन की माला,
बंसी बजावें नंदलाला,
गोपाला मेरो पहने फूलन की माला।।

कदम्ब के नीचे अखियां मीचे,
मुस्काये मेरो लाला,
गोपाला मेरो पहने फूलन की माला,
बंसी बजावें नंदलाला,
गोपाला मेरो पहने फूलन की माला।।

सुन बंसी धुन आई वृंदावन,
नाच उठी बृजबाला,
गोपाला मेरो पहने फूलन की माला,
बंसी बजावें नंदलाला,
गोपाला मेरो पहने फूलन की माला।।

बंसी बजावे नंदलाला,
बंसी बजावें नंदलाला,
गोपाला मेरो पहने फूलन की माला,
बंसी बजावें नंदलाला,
गोपाला मेरो पहने फूलन की माला।।

Leave a Reply