ભગવાન આસ લેને કબ સે ગીત

ઈશ્વરને ક્યારે આશા હતી?
જુઓ તે રાહ જોઈ રહ્યો છે.
બીચ નૈયામાં અટવાયું છે.
ભગવાન તમને બોલાવે છે.

મેં તેને ઠોકર મારી.
ઘરે ઘરે ગયા પછી, જ્યોત પ્રગટાવવામાં આવી હતી.
હવે મારી હાકલ સાંભળ.
ભગવાન જોઈ રહ્યા છે.

ઈશ્વરને ક્યારે આશા હતી?
જુઓ તે રાહ જોઈ રહ્યો છે.

હું પાપી છું મને પ્રોપ્સ આપો.
બસોથી દૂર કિનારા આપો.
ઈશ્વરને ક્યારે આશા હતી?
જુઓ તે રાહ જોઈ રહ્યો છે.

હવે મારી હાકલ સાંભળ.
ભગવાન જોઈ રહ્યા છે.
ઈશ્વરને ક્યારે આશા હતી?
જુઓ તે રાહ જોઈ રહ્યો છે.

Leave a Reply