अरे भाईडा चालो चालो आई माता रे धाम भजन लिरिक्स

राजस्थानी भजन अरे भाईडा चाो चालो आई माता रे धाम भजन लिरिक्स
गायक – कालूराम सीरवी (निम्बली)

अरे भाईडा चालो चालो,
आई माता रे धाम,
भाईडा चालो चालो,
बिलाड़ा रे धाम,
दर्न देवेला आई माँ,
द्वार पे ओ जियो।।

अरे आई माँ जगदम्बा रा,
मोटा है अवतार,
आई माँ जगदम्बा रा,
मोटा है अवतार,
भगत बुलावे आई माँ,
आवजो ओ जियो।।

अरे भाईडा आयगी आयगी,
भादवा बीज री रात,
भाईडा आयगी आयगी,
भादवा बीज री रात,
बिलाडे आवे रे भगत,
मोकला ओ जियो।।

अरे भाईडा आदे हेले,
आई माँ तो आय,
भाईडा आदे हेले,
आई माँ तो आय,
भगता री लेवे रे आई माँ,
सारना ओ जियो।।

अरे भाईडा बिलाड़ा मे,
जागे जगमग ज्योत,
भाईडा बिलाड़ा मे,
जागे जगमग ज्योत,
केसर तो बरसे रे,
हद पार रो ओ जियो।।

अरे भाईडा गावे गावे,
‘सीरवी कालूराम’,
भाईडा गावे गावे,
सीरवी कालूराम,
भगत करे ओ थाने,
विनती ओ जियो।।

अरे भाईडा चालो चालो,
आई माता रे धाम,
भाईडा चालो चालो,
बिलाड़ा रे धाम,
दर्शन देवेला आई माँ,
द्वार पे ओ जियो।।

This Post Has 2 Comments

Leave a Reply