आतो खेलें आशापुरा माँ नाडोल री नगरी में

आतो खेलें आशापुरा माँ,
नाडोल री नगरी में।।

दोहा – नगर नाडोल सोवनो,
जटे आशापुरी रो धाम,
राव लाखन रे वेल आया,
मारी जगदम्बे माँ।

अरे नगरी में हो मैया नगरी में,
नगरी में हो मैया नगरी में,
ए नगरी में हो मैया नगरी में,
नगरी में हो मैया नगरी में,
आतो खेले मारी आशापुरा मात,
नाडोल री नगरी में,
आतो खेले मारी आशापुरा माँ,
नाडोल री नगरी में।।

नगर नाडोल माता मन्दिर प्यारो,
नगर नाडोल माता मन्दिर प्यारो,
अरे भगत देवरे ऊबो थारो,
अरे भगत देवरे ऊबो थारो,
ए माँ करजो थे मापर मेहर,
नाडोल री नगरी में,
आतो खेले मारी आशापुरा माँ,
नाडोल री नगरी में।।

लाल रूप थारो प्यारो लागे,
अरे लाल रूप थारो प्यारो लागे,
सिंह्गडो थारे ऊबो आगे,
सिंह्गडो थारे ऊबो आगे,
अरे थारे हाथा मे तलवार,
नाडोल री नगरी में,
अरे थारे हाथा मे तलवार,
नाडोल री नगरी में,
आतो खेले मारी आशापुरा माँ,
नाडोल री नगरी में।।

ए मकराना रो मन्दिर भारी,
माँ दर्शन आवे थारे नर ने नारी,
माँ ए माँ थाने चौहान देवडा मनाय,
नाडोल री नगरी में,
थाने चौहान देवडा मनाय,
नाडोल री नगरी में,
आतो खेले मारी आशापुरा माँ,
नाडोल री नगरी में।।

ए माँ ढोल नगाड़ा नोपत बाजे,
भगत देवरे नाचे गावे,
ए माँ शंकर प्रताप मनाय,
नाडोल री नगरी में,
ए माँ शंकर प्रताप मनाय,
नाडोल री नगरी में,
आतो खेले आशापुरा माँ,
नाडोल री नगरी में।।

अरे नगरी में हो मैया नगरी में,
नगरी में हो मैया नगरी में,
ए नगरी में हो मैया नगरी में,
नगरी में हो मैया नगरी में,
आतो खेले मारी आशापुरा मात,
नाडोल री नगरी में,
आतो खेलें आशापुरा माँ,
नाडोल री नगरी में।।

Leave a Reply