आयी सातम आज चांदनी नागणेची माता भजन

आयी सातम आज चांदनी,

दोहा – सातम रो दिन सोवनो,
ओर नागाणा रे माय,
रंग गुलाल उडे भई,
नागणेची रो धाम।

आयी सातम आज चांदनी,
आई सातम आज रे,
नागणेची रो मेलो आवियो भाईडा रे,
नागणेची रो मेलो आवियो भाईडा रे,
बनीयो मोटो धाम मावडी,
बनीयो मोटो धाम रे,
एतो आवे सब जातरू देशारा रे,
एतो आवे सब जातरू देशारा रे ओ जी।।

ओडो चिकनी चीर मावडी,
ओडो चिकनी चीर रे,
कोई घेर गुमालो घागरो माताजी रे,
कोई घेर गुमालो घागरो नागणेची रे,
बिन्दिया तपे लीलाड मावडी रे,
बिन्दिया तपे लीलाड रे,
होंठा पर हिंन्गलु ढूल रयो नागणेची रे,
होंठा पर हिन्गलु ढुल रयो नागणेची रे।।

हाथा मे हथ फूल मावडी रे,
हाथा मे हथ फूल रे,
नखल्या पर मेहन्दी राचनी नागणेची रे,
नखल्या पर मेहन्दी राचनी नागणेची रे,
पेरो नाक में लूंग मावडी,
पेरो नाक में लूंग रे,
पगल्या मे पायल बजानी माताजी रे,
पगल्या मे पायल बाजनी माताजी रे।।

आयो थारे द्वार मावडी,
आयो थारे द्वार रे,
दुखीया ने दर्शन देवजो माताजी ओ,
दुखीया ने दर्शन देवजो माताजी ओ,
सिवरू दिन ने रात मावडी,
सिवरू दिन ने रात,
फुलडा री माला लावसु नागणेची रे,
फुलडा री माला लावसु नागणेची रे।।

आवे नर ने नार मावडी,
आवे नर ने नार रे,
भगता रो मेलो लागीयो मन्दिर में रे,
भगता रो मेलो लागीयो मन्दिर में रे,
गरबे रमवा आव मावडी,
गरबे रमवा आव रे,
दुखीया ने दर्शन देवजो माताजी ओ।।

चरने आयो आज मावडी,
चरने आयो आज रे,
दुर्बल रो हेलो साम्भलो नागणेची ओ,
दुर्बल रो हेलो साम्भलो नागणेची ओ,
किजो बेडो पार मावडी,
किजो बेडो पार रे,
थे चरना माई राखजो माताजी ओ,
थे चरना माई राखजो माताजी ओ ओ जी।।

आयी सातम आज चांदनी,
आई सातम आज रे,
नागणेची रो मेलो आवियो भाईडा रे,
नागणेची रो मेलो आवियो भाईडा रे,
बनीयो मोटो धाम मावडी,
बनीयो मोटो धाम रे,
एतो आवे सब जातरू देशारा रे,
एतो आवे सब जातरू देशारा रे ओ जी।।

Leave a Reply