इतनो संवर मत श्याम नज़र तोहे लग जाएगी भजन लिरिक्स

इतनो संवर मत श्याम,
नज़र तोहे लग जाएगी,
नज़र तोहे लग जाएगी,
नज़र तोहे लग जाएगी,
लूण राई वारु सरकार,
नज़र तोहे लग जाएगी,
इतनो सँवर मत श्याम,
नज़र तोहे लग जाएगी।।

होंठा को रंग लाल तिहारो,
चाँद के जैसो मुखडो प्यारो,
गल विच नवसर हार,
नज़र तोहे लग जाएगी,
इतनो सँवर मत श्याम,
नज़र तोहे लग जाएगी।।

लट घुंघराली काली काली,
शीश मुकुट कानो में बाली,
तीखे तीखे नैन कटार,
नज़र तोहे लग जाएगी,
इतनो सँवर मत श्याम,
नज़र तोहे लग जाएगी।।

रंग बिरंगो बागो थारो,
रूप सलोनो लागे प्यारो,
खूब सज्यो श्रृंगार,
नज़र तोहे लग जाएगी,
इतनो सँवर मत श्याम,
नज़र तोहे लग जाएगी।।

शिव- सुबोध’ को मन हर्षायो,
देख ‘अमित’ फूल्यो ना समायो,
श्याम धणी सरकार,
नज़र तोहे लग जाएगी,
इतनो सँवर मत श्याम,
नज़र तोहे लग जाएगी।।

इतनो संवर मत श्याम,
नज़र तोहे लग जाएगी,
नज़र तोहे लग जाएगी,
नज़र तोहे लग जाएगी,
लूण राई वारु सरकार,
नज़र तोहे लग जाएगी,
इतनो सँवर मत श्याम,
नज़र तोहे लग जाएगी।।

Leave a Reply