ए कानुड़ा मारा कटोडे गमईयो हारी रेण राजस्थानी भजन

ए कानुड़ा मारा,
कटोडे गमईयो हारी रेण

दोहा – महिमा गावु श्याम री,
ओ धरू मन में ध्यान,
कृपा राखो नाथजी,
सब भगता रो साथ

ए कानुड़ा मारा,
कटोडे गमईयो हारी रेण,
ए सावरिया ाला,
कटोडे गमईयो हारी रेण,
ए थे मोडा किन विद,
आविया ओ जियो,
ए थे मोडा किन विद,
आविया ओ जियो।।

ए हेलरीया बायो,
खोलो रे मजूरीया किवाड़,
ए हेलरीया बायो,
खोलो मजूरीया किवाड़,
ए कानुडो ऊबो बारने रे जियो,
ए कानुडो ऊबो बारने रे जियो।।

ए हेलरीया बायो,
गोतो सोने रा वाले हाट,
ए हेलरीया बायो,
गोतो सोने रा वाले हाट,
राधा रे गेनो लावियो रे जियो,
अरे राधा रे गेना लाविया रे जियो,
अरे हेलरीया बायो,
खोलो मजूरीया किवाड़,
ए कानुडो ऊबो बारने रे जियो।।

ए हेलरीया बायो,
गोतो पटवीरा वाले हाट,
ए हेलरीया बायो,
गोतो पटवीरा वाले हाट,
ए राधा रे पडला लाविया रे जियो,
अरे राधा रे पडला लाविया रे जियो,
अरे हेलरीया बायो,
खोलो मजूरीया किवाड़,
ए कानुडो ऊबो बारने रे जियो।।

ए हेलरीया बायो,
गोतो सीरवीया वाले हाट,
ए हेलरीया बायो,
गोतो सीरवीया वाले हाट,
ए राधा रे चुडला लाविया रे जियो,
अरे राधा चुडला लाविया रे जियो,
ए हेलरीया बायो,
जल भर बरसे मेघ,
ए हेलरीया बायो,
जल भर बरसे मेघ,
ए कानुडो भीगे बारने रे जियो,
ए कानुडो भीगे बारने रे जियो।।

ए हेलरीया बायो,
गावो रे मंगला चार,
ए हेलरीया बायो,
गावो मंगला चार,
ए कानुडा रो विवाह मांड्यो रे जियो,
ए कानुडा रो विवाह मांड्यो रे जियो,
ए हेलरीया बायो,
खोलो मजूरीया किवाड़,
ए कानुडो ऊबो बारने रे जियो।।

ए कानुडा मारा,
कटोडे गमईयो हारी रेण,
ए सावरिया लाला,
कटोडे गमईयो हारी रेण,
ए थे मोडा किन विद,
आविया ओ जियो,
ए थे मोडा किन विद,
आविया ओ जियो।।

Leave a Reply