ओ रामदेव कुंकुम रा पगल्या मांड्या भजन लिरिक्स

ओ रामदेव कुंकुम रा पग्या मांड्या,
ओ रामदेव कंकु रा पगल्या मांड्या,
लिनो अजमल घर अवतार रामदेव,
बीज भादरवा री आविया ओ,
हेलो वार तो ओ निवार रामदेव,
कलयुग रा अवतार ओ जी

ओ रामदेव पालनीया आ प्रगटीया,
ओ रामदेव पालनीया मे प्रगटीया,
बाजी झांजर री झनकार मैणादे,
देख अचंभो खावीयो ओ जी,
किना अजमल ने समाचार,
पालने एडो बालकीयो आवियो ओ जी।।

ओ अजमल कुंकुम रा पगल्या देखने,
ओ अजमल कुंकुम रा पगल्या देखने,
कर नमन केवे सुन नार बालक ओ,
दुजो नही कोई आवियो ओ जी,
ओ तो विष्णु रो अवतार आंगनीया,
नाथ द्वारिका रा आविया ओ जी।।

ओ मोटा तो विरमदेव ने छोटा रामदेव,
ओ मोटा तो विरमदेव ने छोटा रामदेव,
खेले जोडे राजकुमार अजमल,
मैणादे हर्षाविया जी,
गाया घर घर मंगला चार बाया ओ,
राम लखन घर आविया ओ जी।।

ओ अजमल किनी भगती साचोडी,
ओ अजमल किनी भगती साचोडी,
पायो पुत्र रत्न भगवान भाई ओ,
धिन धिन भगती अजमलजी री,
करे “लाल सिंह” प्रणाम भाई ओ,
जय जय रामापीर जी ओ।।

ओ रामदेव कुंकुम रा पगल्या मांड्या,
ओ रामदेव कंकु रा पगल्या मांड्या,
लिनो अजमल घर अवतार रामदेव,
बीज भादरवा री आविया ओ,
हेलो वार तो ओ शनिवार रामदेव,
कलयुग रा अवतार ओ जी।।,

Leave a Reply