कवारी होती तो पीपल पुजती भजन लिरिक्स

कवारी होती तो पीपल पुजती,
लागो हथलेवा रो पाप,
कवारी होती तो पिपल पुजती,
लागो हथलेवा रो पाप,
छोडे ने मती जावो राजा भरतरी,
मारी जोडी रा सिरदार,
छोडे ने मती जावो राजा भरतरी।।

कदेहिना पेरीयो मै तो पिसनो,
धरती धरीयो न पाव,
कदेहिना पेरीयो मै तो पिसनो,
धरती धरीयो न पाव,
छोडे ने मती जावो राजा भरतरी,
मारी जोडी रा सिरदार,
छोडे ने मती जावो राजा भरतरी।।

धूनी तो धुकावो राजा महला में,
आसन डोड्या रे माय,
धूनी तो धुकावो राजा महला में,
आसन डोड्या रे माय,
छोडे ने मती जावो राजा भरतरी,
मारी जोडी रा सिरदार,
छोडे ने मती जावो राजा भरतरी।।

राजा थेतो जोगी ने मै थारी जोगनी,
घर घर मोंगोला भीख,
राजा थेतो जोगी ने मै थारी जोगनी,
घर घर मोंगोला भीख,
छोडे ने मती जावो राजा भरतरी,
मारी जोडी रा सिरदार,
छोडे ने मती जावो राजा भरतरी।।

राजा रानी तो रोवे रे बादल महला में,
क्यु करो मापर अन्याव,
रानी तो रोवे रे बादल महला मे,
क्यु करो मापर अन्याव,
छोडे ने मती जावो राजा भरतरी,
मारी जोडी रा सिरदार,
छोडे ने मती जावो राजा भरतरी।।

आतो रानी रे पिंगला ने वाली विनती,
जुग जुग चरना रे माय,
आतो रानी रे पिंगला वाली विनती,
जुग जुग चरना रे माय,
छोडे ने मती जावो राजा भरतरी,
मारी जोडी रा सिरदार,
छोडे ने मती जावो राजा भरतरी।।

कवारी होती तो पीपल पुजती,
लागो हथलेवा रो पाप,
कवारी होती तो पिपल पुजती,
लागो हथलेवा रो पाप,
छोडे ने मती जावो राजा भरतरी,
मारी जोडी रा सिरदार,
छोडे ने मती जावो राजा भरतरी।।

Leave a Reply