खम्मा खम्मा पीर ने घणी खम्मा भजन लिरिक्स

खम्मा खम्मा पीर ने घणी खम्मा,

दोहा – रामदेव बाबा थाने खम्मा घणी,
ओर दिन में सौ सौ बार,
बालक जान दया कर दिजो,
भवसे उतरो पार।

खम्मा खम्मा पीर नें घणी खम्मा,
हिन्दवा पीर ने घणी खम्मा,
खम्मा खम्मा पीर नें घणी खम्मा,
हिन्दवा पीर ने घणी खम्मा।।

अरे पालने पोडते परचो दिनो,
पालने पोडते परचो दिनो,
पगलीया बाज्या रमा रे झमा,
हिन्दवा पीर ने घणी खम्मा,
खम्मा खम्मा पीर नें घणी खम्मा,
हिन्दवा पीर ने घणी खम्मा।।

अरे भाकर चढते भैरूडा ने मारीयो,
भाकर चढते भैरूडा ने मारीयो,
धरती रे धुंजी खम्मा रे खम्मा,
हिन्दवा पीर ने घणी खम्मा,
खम्मा खम्मा पीर नें घणी खम्मा,
हिन्दवा पीर ने घणी खम्मा।।

अरे खांदे रे काम्बलीये हाथ में लकडी,
अरे कांदे रे काम्ब हाथ में लकड़ी,
गायो चरावे बाबो रणा रे बन्ना,
हिन्दवा पीर ने घणी खम्मा,
खम्मा खम्मा पीर नें घणी खम्मा,
हिन्दवा पीर ने घणी खम्मा।।

हरी रे चरणो मे भाटी हरजी रे बोले,
हरी रे चरणो में भाटी हरजी रे बोले,
ए रामसापीर थाने नमा रे नमा,
हिन्दवा पीर ने घणी खम्मा,
खम्मा खम्मा पीर नें घणी खम्मा,
हिन्दवा पीर ने घणी खम्मा।।

Leave a Reply