गाया वाली बेल पधारो म्हारा सांवरा भजन लिरिक्स

गाया वाली बेल पधारो म्हारा सांवरा,
आप रे आया सु गौ माता बचे।।

अरे-द्रोपती री बैल पधारिया म्हारा सांवरा,
भरी सभा मे चिर बढ़े,
गाया वाली बेल पधारों म्हारा सांवरा,
आप रे आया सु गौ माता बचे।।

अरे-नरसी री बैल पधारिया म्हारा सांवरा
छप्पन करोड़ रो मायरो भरे,
गाया वाली बेल पधारों म्हारा सांवरा,
आप रे आया सु गौ माता बचे।।

अरे-अणदोजी सोनी रे बैल आप पधारिया,
रात दिवस थोरा भजन करे,
गाया वाली बेल पधारों म्हारा सांवरा,
आप रे आया सु गौ माता बचे।।

अरे-मीरा बाई री बैल पधारिया म्हारा सांवरा,
जहर रो अमृत आप करे,
गाया वाली बेल पधारों म्हारा सांवरा,
आप रे आया सु गौ माता बचे।।

अरे-माली लिखमोजी रे बैल आप पधारिया,
खेता में पाणत आप करे,
गाया वाली बेल पधारों म्हारा सांवरा,
आप रे आया सु गौ माता बचे।।

अरे-करमा बाई री बैल पधारिया म्हारा सांवरा,
रूस रूस भोजन आप करे,
गाया वाली बेल पधारों म्हारा सांवरा,
आप रे आया सु गौ माता बचे।।

अरे-कटतोड़ी गाय प्रभु आपने पुकारे,
आप बिना कुण सहाय करे,
गाया वाली बेल पधारों म्हारा सांवरा,
आप रे आया सु गौ माता बचे।।

अरे-माली रमेश प्रभु अर्ज गुजारे,
गाया री रखवाली प्रभु आपने पुकारे,
गाया वाली बेल पधारों म्हारा सांवरा,
आप रे आया सु गौ माता बचे।।

गाया वाली बेल पधारो म्हारा सांवरा,
आप रे आया सु गौ माता बचे।।

Leave a Reply