घणा कोड सु लायो मै तो लायो चुनडी भजन लिरिक्स

घणा कोड सु लायो मै तो,
लायो चुनडी,
प्यारी लागे ओ,
माताजी री चुनडी,
प्यारी लागे ओ,
माताजी री चुनडी।।

गाँव नाडोल माई धाम है थारो,
गाँव नाडोल माई धाम है थारो,
लाल कसुमल माता,
ओडो चुनडी,
लाल कसुमल माता,
ओडो चुनडी,
प्यारी लागे ओ,
माताजी री चुनडी।।

भगत माताजी थारी चुनडी रंगाई,
भगत माताजी थारी चुनडी रंगाई,
हीरा पन्ना सु चम चम,
चमके चुनडी,
हीरा पन्ना सु चम चम,
चमके चुनडी,
प्यारी लागे ओ,
माताजी री चुनडी।।

सोना रूपा रा तार चुनडी रे माई,
सोना रूपा रा तार चुनडी रे माई,
सिर पर थारे माता,
चमके चुनडी,
सिर पर थारे माता,
चमके चुनडी,
प्यारी लागे ओ,
माताजी री चुनडी।।

चुनडी री छाया मैया राखो भगता पर,
चुनडी री छाया मैया राखो भगता पर,
माली प्रकाश थारी,
गायी चुनडी,
माली प्रकाश थारी,
गायी चुनडी,
प्यारी लागे ओ,
माताजी री चुनडी।।

घणा कोड सु लायो मै तो,
लायो चुनडी,
प्यारी लागे ओ,
माताजी री चुनडी,
प्यारी लागे ओ,
माताजी री चुनडी।।

Leave a Reply