जाग जाग रूनीचे रा राजा थाने जगावे थारा सेवकीया

जाग जाग रूनीचे रा राजा,
थाने जगावे थारा सेवकीया,
जाग जाग रुणिचे रा राजा,
थाने जगावे थारा सेवकीया,
रूनीचा मे जावन की लागी ओ जी।।

अरे पाला पाला थारे आवे जातरू,
दर्शन आवे थारे नर नारी,
अरे पाला पाला थारे आवे जातरू,
दर्शन आवे नर नारी,
आकड काकड मे भण्डारा लगावे,
जिमण जिमावे थारा सेवकीया,
आकड काकड मे भण्डारा लगावे,
जिमण जिमावे थारा सेवकीया,
रूनीचा मे जावन की लागी ओ जी।।

अरे राम सरोवर पाल मे बाबा,
नावन जावे थारा सेवकीया,
अरे राम सरोवर पाल मे बाबा,
नावन जावे थारा सेवकीया,
काया रा वे कष्ट मिटावे,
थने जगावे थारा सेवकीया,
काया रा वे कष्ट मिटावे,
थने जगावे थारा सेवकीया,
रूनीचा मे जावन की लागी ओ जी।।

अरे गोरी गाय रो घिरत मंगावु,
ज्योत जगावु थारा देवलिए,
अरे गोरी गाय रो घिरत मंगावु,
ज्योत जगावु थारा देवलिए,
अरे जाग जाग रुणिचे रा राजा,
थाने जगावे थारा सेवकीया,
रूनीचा मे जावन की लागी ओ जी।।

अरे रूनीचा मे मेलो भरीजे,
जमो जगावे थारा सेवकीया,
अरे रूनीचा मे मेलो भरीजे,
जमो जगावे थारा सेवकीया,
जाग जाग अजमलजी रा लाला,
थाने जगावे थारा सेवकीया,
जाग जाग अजमलजी रा लाला,
थाने जगावे थारा सेवकीया,
रूनीचा मे जावन की लागी ओ जी।।

अरे हरजी भाटी री अरज विनती,
पार लगावो मारी नावडीया,
अरे हरजी भाटी री अरज विनती,
पार लगावो मारी नावडीया,
अरे जाग जाग रुणिचे रा राजा,
थाने जगावे थारा सेवकीया,
रूनीचा मे जावन की लागी ओ जी।।

जाग जाग रूनीचे रा राजा,
थाने जगावे थारा सेवकीया,
जाग जाग रुणिचे रा राजा,
थाने जगावे थारा सेवकीया,
रूनीचा मे जावन की लागी ओ जी।।

Leave a Reply