डावोडो मार्गीयो अम्बे जावे रे जसोने

डावोडो मार्गीयो अम्बे जावे रे जसोने,

दोहा – देवा मे देवी बडी,
बडी नागणेच्या माँ,
हाथ जोड़ अरजी करूँ,
माँ करजो मारी सहाय।

डावोडो मार्गीयो अम्बे जावे रे जसोने,
डावोडो मार्गीयो अम्बे जावे रे जसोने,
अरे जीमनो नगाणा रे माय मारी माँ,
जीमनो नगाणा रे माय मारी माँ,
ऊंचो रे देवल देवी ऊजलो भवानी,
ऊंचो ऊंचो देवल मैया ऊजलो।।

अरे जीमन चाढु माता चूरमो ए भवानी,
जीमन चाढु मैया चूरमो,
अरे चाढु चाढु लीलडीया नारेल मारी माँ,
चाढु चाढु लीलडीया नारेल मारी माँ,
ऊंचो रे देवल देवी ऊजलो भवानी,
ऊंचो ऊंचो देवल मैया ऊजलो,
अरे मोय रे नागनेची मात मारी माँ,
ऊंचो ऊंचो देवल थारो उजलो।।

अरे दूरा देशारा मैया जातरू भवानी,
अरे दूरा देशारा आवे जातरू भवानी,
अरे निवन करे नर नार मारी माँ,
निवन करे नर नार मारी माँ,
ऊंचो रे देवल देवी ऊजलो भवानी,
ऊंचो ऊंचो देवल मैया ऊजलो,
अरे मोय रे नागनेची मात मारी माँ,
ऊंचो ऊंचो देवल थारो उजलो।।

अरे ऊंचे ऊंचे भाकर मैया आप बिराजो,
अरे ऊंचे ऊंचे भाकर मैया आप बिराजो,
अरे ध्वजा रे फरूके असमान मारी माँ,
अरे ध्वजा रे फरूके असमान मारी माँ,
ऊंचो रे देवल देवी ऊजलो भवानी,
ऊंचो ऊंचो देवल मैया ऊजलो,
अरे मोय रे नागनेची मात मारी माँ,
ऊंचो ऊंचो देवल थारो उजलो।।

अरे नागणा मे बनीयो मैया देवरो,
अरे नागणा मे बनीयो थारो देवरो,
अरे मोतीडा सु तपे है लीलाड मारी माँ,
अरे मोतीडा सु तपे है लीलाड मारी माँ,
ऊंचो रे देवल देवी ऊजलो भवानी,
ऊंचो ऊंचो देवल मैया ऊजलो,
अरे मोय रे नागनेची मात मारी माँ,
ऊंचो ऊंचो देवल थारो उजलो।।

अरे शेष तिरथीयो रो झूलरो भवानी,
शेष तिरथीयो रो झूलरो,
भोपोजी पुनम केरो चांद मारी माँ,
भोपोजी पुनम केरो चांद मारी माँ,
ऊंचो रे देवल देवी ऊजलो भवानी,
ऊंचो ऊंचो देवल मैया ऊजलो,
अरे मोय रे नागनेची मात मारी माँ,
ऊंचो ऊंचो देवल थारो उजलो।।

अरे भाकर गुडके मैया देवरो भवानी,
भाकर गुडके मैया देवरो,
अरे ध्वजा फरूके चारो गुट मारी माँ,
ध्वजा फरूके चारो गुट मारी माँ,
ऊंचो रे देवल देवी ऊजलो भवानी,
ऊंचो ऊंचो देवल मैया ऊजलो,
अरे मोय रे नागनेची मात मारी माँ,
ऊंचो ऊंचो देवल थारो उजलो।।

नागणा मे ऐसो सूरज उगीयो रे भवानी,
अरे नागणा मे ऐसो सूरज उगीयो भवानी,
चमक रयो दिन रात मारी माँ,
चमक रयो दिन रात मारी माँ,
ऊंचो रे देवल देवी ऊजलो भवानी,
ऊंचो ऊंचो देवल मैया ऊजलो,
अरे मोय रे नागनेची मात मारी माँ,
ऊंचो ऊंचो देवल थारो उजलो।।

अरे भक्त मंडल री रे विनती माता,
भक्त मंडल री रे विनती,
अरे जीतू भाटी चरनो रे माय मारी माँ,
जीतू भाटी चरनो रे माय मारी माँ,
ऊंचो रे देवल देवी ऊजलो भवानी,
ऊंचो ऊंचो देवल मैया ऊजलो,
अरे मोय रे नागनेची मात मारी माँ,
ऊंचो ऊंचो देवल थारो उजलो।।

डावोडो मार्गीयो अम्बे जावे रे जसोने,
डावोडो मार्गीयो अम्बे जावे रे जसोने,
अरे जीमनो नगाणा रे माय मारी माँ,
जीमनो नगाणा रे माय मारी माँ,
ऊंचो रे देवल देवी ऊजलो भवानी,
ऊंचो ऊंचो देवल मैया ऊजलो।।

Leave a Reply