डोर ने दातडलो लिनो हाथ धारू जूना जोढा मे आयो रे,

डोर ने दातडलो लिनो हाथ,
धारू जूना जोढा मे आयो रे हा,
धारूँ जूना जोढा मे आयो रे हा,
भारो बांध्यो रे हरिया घास रो रे,
धारूँ मेवानगर मे आयो रे हा,
भाई नागर बेल बांधी रे हा।।

बोयोटा सु धारूँ हालियो रे,
ओतो मेवानगर मे आयो रे हा,
धारूँ मेवानगर मे आयो रे हा,
ओ भरी कचेडी रावलमाल री रे,
मूजरो धारूँ वालो मानो रे हा,
मूजरो धारूँ वालो मानो रे हा।।

भारो लायो है हरिया घास रो रे,
भारो कटोडे मै नाकु रे हा,
भारो कटोडे मै नाकु रे हा,
ए थोडो नेको रे घोडा हंसला ने,
थोडो पाड़ा गाय तानी रे हा,
थोडो पाड़ा गाय रे तानी रे हा।।

ओ ऊपर सु रूपारानी देख्या रे,
बीरा ने काम कुण करावे रे हा,
बीरा ने काम कुण करावे रे हा,
ओ नक सु फडावु ज्यारी खालडी रे,
माई शेमर वालो लून रे हा,
गालू शेमर वालो लून रे हा।।

ओ कोप मत करजो रूपा बहनडी रे,
मै तो घर रा कामा सु आयो रे हा,
मै तो घर रा कामा सु आयो रे हा,
ओ गुरूजी पधार्या म्हारे आंगने रे,
थाने वायक लेवा आयो रे हा,
रूपा ने वायक लेवा आयो रे हा।।

ओ बीज ने तो शनिवार रो रे,
गुरूजी जमलो जगावे रे हा,
गुरूजी जमलो जगावे रे हा,
ओ धारूँ बीरा री सुनलो विनती रे,
बेनड जमले पधारो रे हा,
बेनड जमले पधारो रे हा।।

डोर ने दातडलो लिनो हाथ,
धारू जूना जोढा मे आयो रे हा,
धारूँ जूना जोढा मे आयो रे हा,
भारो बांध्यो रे हरिया घास रो रे,
धारूँ मेवानगर मे आयो रे हा,
भाई नागर बेल बांधी रे हा।।,

Leave a Reply