ढिबरा झुंजार जी रा परचा भरपूर झुंजार जी भजन

ढिबरा झुंजार जी रा,
परचा भरपूर बावजी,
ढिबरा झुंजार जी रा,
ए परचा भरपूर,
ए सिवरे जनो रे धणी,
हाथ हजुर ए जियो झुंजारो,
जियो रे हा।।

ए ढिबरा गाँव माय,
मन्दिर बनीयो जोर,
ए ढिबरा गाँव माय,
मन्दिर बनीयो जोर,
ए जातरू आवे वटे घणा लोग,
जियो झुंजारो जियो रे हा।।

ए अरे मै तो नाम,
झुंजारा रो लेवु आज,
बावजी मै तो नाम,
झुंजारा रो लेवु,
अरे अटकीया सारो मारा,
सगला काज जियो,
झुंजारो जियो रे हा।।

ढिबरा जुंझार जी रा,
परचा भरपूर बावजी,
ढिबरा जुंझार जी रा,
ए परचा भरपूर,
ए सिवरे जनो रे धणी,
हाथ हजुर ए जियो झुंजारो,
जियो रे हा।।

ए ढोल नगाडा झालर,
झनकार बावजी,
ढोल नगाडा झालर झनकार,
ए चरनो माय आवे बालक,
नर नार ए जियो,
झुंजारो जियो रे हा।।

ए अरे पुखजी भोपोजी,
आवे चरनो माय बावजी,
दुदोजी भोपोजी आवे चरनो माय,
ए दास रे कन्हैयो गावे,
पूरी करजो आस ए जियो,
झुंजारो जियो रे हा।।

ढिबरा जुंझार जी रा,
परचा भरपूर बावजी,
ढिबरा जुंझार जी रा,
ए परचा भरपूर,
ए सिवरे जनो रे धणी,
हाथ हजुर ए जियो झुंजारो,
जियो रे हा।।

Leave a Reply