धोरां धरती माय रे ऊंडू काश्मीर माय रामदेवजी भजन,

धोरां धरती माय रे,
ऊंडू काश्मीर माय,
अजमलजी घर प्रगट्या,
बाबा रामदेव ओ जी,
अजमलजी घर प्रगट्या,
बाबा रामदेव ओ जी।।

अरे विष्णु रो अवतार रे,
विष्णु रो अवतार,
अरे विष्णु रो अवतार रे,
द्वारिका रो नाथ,
पालना मे झूले बाबो रामदेव ओ जी,
पालना मे झूले बाबो रामदेव ओ जी।।

अरे रूनीचा रे माय रे,
धोरां धरती माय,
रूनीचा रे माय रे,
धोरां धरती माय,
बनीयो बाबा रो मोटो देवरो ओ जी,
बनीयो बाबो रो मोटो देवरो ओ जी।।

अरे ध्वजा फरूके असमान रे,
ध्वजा फरूके असमान,
अरे ध्वजा फरूके असमान रे,
ध्वजा फरूके असमान,
लीले री सवारी बाबा रामदेव ओ जी,
लीले री सवारी बाबा रामदेव ओ जी।।

सोवे भालो हाथ रे हडबड भालो हाथ,
सोवे भालो हाथ रे हडबड भालो हाथ,
मार्ग में मिलीया ओ बाबा रामदेव ओ जी,
मार्ग में मिलीया ओ बाबा रामदेव ओ जी।।

अरे आवे नर ओर नार रे,
आवे नर ओर नार,
आवे नर ओर नार रे,
आवे नर ओर नार,
परचा दिरावे जग में मोकला ओ जी,
परचा दिरावे जग में मोकला ओ जी।।

धोरां धरती माय रे,
ऊंडू काश्मीर माय,
अजमलजी घर प्रगट्या,
बाबा रामदेव ओ जी,
अजमलजी घर प्रगट्या,
बाबा रामदेव ओ जी।।

Leave a Reply