नेडा नेडा रहिजो दूर मती जईजो मारा हरि निरमोया

नेडा नेडा रहिजो दूर मती जईजो,
नेडा नेडा रहिजो अगा मती जईजो,
हे लागोडी प्रीत निभाईजो,
मारा हरि निरमोया,
हे लागोडी प्रीत निभाईजो,
रे मारा हरि निरमोया

सब देवा मे आप बड़ा हो,
सब देवा मे आप बडा हो,
ज्यु तारा बीच चंदा,
मारा नागरनंदा,
अरे ज्यु तारा बीच चंदा,
मारा नागरनंदा,
नेडा नेडा रहिजो दुर मती जईजो,
मारा हरि निरमोया।।

वृन्दावन में रास रचायो,
वृन्दावन में रास रचायो,
खेले गोपी संग चंदा,
मारा नागरनंदा,
खेले गोपी संग चंदा,
मारा नागरनंदा,
नेडा नेडा रहिजो दुर मती जईजो,
मारा हरि निरमोया।।

काली देह ऊपर नाग नाथीयो,
काली देह ऊपर नाग नाथीयो,
अरे फन फन नाच करंता,
मारा नागरनंदा,
फन फन नाच करंता,
मारा नागरनंदा,
नेडा नेडा रहिजो दुर मती जईजो,
मारा हरि निरमोया।।

बाई मीरा केवे प्रभु गिरधर नागर,
बाई मीरा केवे प्रभु गिरधर नागर,
अरे थे सायर मै बंदा थारा,
थे सायर मै बंदा थारा,
नागरनंदा,
नेडा नेडा रहिजो दुर मती जईजो,
मारा हरि निरमोया।।

नेडा नेडा रहिजो दूर मती जईजो,
नेडा नेडा रहिजो अलगा मती जईजो,
हे लागोडी प्रीत निभाईजो,
मारा हरि निरमोया,
हे लागोडी प्रीत निभाईजो,
रे मारा हरि निरमोया।।

Leave a Reply