परमारो री अदर देवी आबूजी बिराजे सोनाला रो भेरू पूजन

राजस्थानी भजन परमारो री अदर देवी आबूजी बिराजे सोनाला रो भेरू पूजन
गायक – संत कन्हैयालाल जी।

परमारो री अदर देवी,
आबूजी बिराजे,
अरे परमारो री अदर देवी,
आबूजी बिराजे,
अरे सोनाला रो भेरू पूजन,
आवो ए जगदम्बा,
मारे आंगनिये पधारो,
अरे आज रा भजनो में,
वेगा आवोनी कुलदेवी,
मारे मिन्दरीये पधारो।।

अरे भीनमाल री खिमज माता,
सोलंकी पूजे,
अरे भीनमाल री खिमज माता,
सोलंकी पूजे,
अरे सियाना भेरू पूजन जावू,
भवानी मारा मिन्दरीये पधारो,
अरे सियाना भेरू पूजन जावू रे,
भवानी मारे आंगनिये पधारो।।

अरे नागाणा री नगनेची ने,
राठौड़ भाई पूजे,
अरे नागाणा री नगनेची ने,
राठौड़ भाई पूजे,
अरे मंडोवर रो कालो गोरो,
पूजे रे भवानी मारे,
मिन्दरीये पधारो,
अरे मंडोवर रो कालो गोरो,
पूजे रे भवानी,
मारे मिन्दरीये पधारो।।

अरे नाडोल वाली आशापुरा,
चौहान भाई पूजे,
अरे नाडोल वाली आशापुरा,
चौहान भाई पूजे,
अरे चौहान पूजे वनाने,
देवडा पूजे,
अरे चौहान पूजे वनाने,
देवडा पूजे,
अरे सोनाला जूनी धाम भेरू पूजे रे,
भवानी मारे मिन्दरीये पधारो,
अरे भवानी मारे मिन्दरीये पधारो।।

केरला री गाजण माता,
परिहार भाई पूजे,
अरे केरला री गाजण माता,
परिहार भाई पूजे,
अरे मंडोवर रो गोरो भेरू पूजे,
मारे मिन्दरीये पधारो,
अरे मंडोवर रो गोरो भेरू,
पूजे रे भवानी मारे,
मिन्दरीये पधारो।।

अरे चितौड़ वाली बाण माता,
गहलोत भाई पूजे,
अरे चितौड़ वाली बाण माता,
गहलोत भाई पूजे,
अरे सोनाला भेरू पूजन,
जावू रे भवानी मारे,
मिन्दरीये पधारो।।

अरे सारंगवा री ब्राह्मणी ने,
चांदोरा पूजे,
अरे सारंगवा री ब्राह्मणी ने,
चांदोरा पूजे,
अरे सोनाला भेरू पूजन,
जावू रे जगदम्बा मारे,
मिन्दरीये पधारो।।

ओ भगत मंडल मैया,
थोरा जश गावे,
अरे भगत मंडल मैया,
थारा जश गावे,
अरे आया भगता ने शरने,
राखो भवानी मारे,
मिन्दरीये पधारो।।

Leave a Reply